Ured koordinatora za reformu javne uprave u saradnji sa timom tehničke pomoći EUPAR projekta organizuje radionicu  na temu predstavljanja "Smjernica za monitoring i izvještavanje  o implementaciji Revidiranog Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave".  

Radionica će se održati 22.11.2011. godine na Vlašiću i  namjera je da se u okviru ovog skupa koordinatorima za reformu javne uprave i  članovima nadzornih timova za svih šest reformskih oblasti  prezentuje sam dokument  i metodologija  praćenja i izvještavanja provedbe Revidiranog Akcionog plana 1.

S obzirom na činjenicu  da je dokument Revidirani Akcioni plan 1 u proteklom periodu usvojen od strane Savjeta ministara BiH , vlada na nivou  Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH, proistekla je i potreba  da se unaprijedi ukupan sistem  izvještavanja  o napretku u provođenju reforme  shodno strukturi ovog dokumenta, kao i da se na jednom mjestu razmjene iskustva svih učesnika u procesu monitoringa,  te da se stvore pretpostavke za primjenu  i dalji razvoj sistema izvještavanja o implementaciji Revidiranog AP1.