Sastanak Nadzornog tima za implementaciju Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za oblast Unaprijeđenje kvaliteta i procedura izrade i donošenja propisa, i Implementacionog tima za projekat "Transponiranje EU zakonodavstva u pravni sistem BiH", sa sljedećim dnevnim redom:

1.  Usvajanje Zapisnika sa prethodnog sastanka Nadzornog tima (održanog 17.10.2011. godine u Brčkom);

2.  Usaglašavanje stavova u vezi sa za izradom Praktičnog priručnika i razmatranje Četvrtog kvartalnog izvještaja za projekat "Transponiranje EU zakonodavstva u pravni sistem BiH";

3.  Prezentacija dosadašnjih rezultata u implementaciji projekta "Unaprijeđenje pravila i procedura za izradu zakona, drugih propisa i općih akata u BiH" i predstavljanje plana rada za naredni period (prezentacija implementatora projekta) ;

4. Planiranje realizacije aktivnosti iz revidiranog Akcionog plana 1 u oblasti SPKIP za 2011.-2012. godinu i predlaganje novih projektnih ideja;

5. Razno;  

biti će održan u petak, 18.11.2011. godine u prostorijama Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo Vlade Republike Srpske u Banjaluci, Trg Republike Srpske 1, sa početkom u 12:00 sati.