Sastanak Nadzornog tima za implementaciju Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za oblast Razvoj kapaciteta za kreiranje politika i koordinaciju, sa sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje Zapisnika s prethodnog sastanka Nadzornog tima;

2. Implementacija projekta "Skica razvoja centralnih organa vlada u BiH – Implementacija faze I" – dosadašnji napredak, problemi i naredni koraci;

3. Konsultacije i finaliziranje projektnog zadatka za projekat "Skica razvoja centralnih organa vlada u BiH – implementacija faze II";  

4. Planiranje realizacije aktivnosti iz revidiranog Akcionog plana 1 u oblasti SPKIP za 2011-2012 godinu i predlaganje novih projektnih ideja;

5. Razno;

biti će održan u utorak, 08.11.2011. godine u Brčkom, u zgradi Vlade Brčko distrikta, s početkom u  12:00 sati.