Vijeće ministara BiH na 153. sjednici koja je održana u utorak, 14. juna razmotrilo je i usvojilo Informaciju o aktivnostima na reviziji Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave  Istovremeno, Vijeće ministara je usvojilo Revidirani Akcioni plan 1 za provođenje Strategije reforme javne uprave koji je sastavni dio ove informacije, a isti će razmotriti i usvojiti entitetske vlade i Vlada Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

Vijeće ministara i odgovorne institucije navedene u Revidiranom Akcionom planu 1 će uključiti ciljeve, aktivnosti i indikatore uspješnosti iz Revidiranog Akcionog plana 1 za provođenje Strategije reforme javne uprave u svoje godišnje programe rada i druge dokumente strateškog planiranja, a isto će izvršiti i entitetske vlade i Vlada Brčko Distrikta BiH. Politička koordinacija reforme javne uprave na nivou predsjedavajućeg Vijeća ministara i premijera Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko Distrikta BiH, predviđena Zajedničkom platformom i principima i načinu implementacije Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave, odvijat će se putem sastanaka Koordinacionog odbora za ekonomski razvoj i evropske integracije koji će se održavati najmanje dva puta godišnje. Po dogovoru predsjedavajućeg Vijeća ministara i premijera Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko Distrikta BiH, koordinacija se može održati u sastavu ministara, ovlaštenih od Vijeća ministara BiH i vlada.

Podsjećanja radi, revidiranim Akcionim planom 1, odnosno novim mjerama i aktivnostima koje institucije uprave u BiH trebaju provesti do 2014. godine, javna administracija u našoj zemlji bit će ojačana, ali i bliža građanima kao i poslovnoj zajednici. Nakon skoro godinu dana otkako je donesen zaključak da se izvrši analiza postojećeg Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave i nakon velikog broja sastanaka nadzornih timova, koordinatora i eksperata u ovim oblastima Ured koordinatora za reformu javne uprave uradio je revidirani Akcioni plan za svih šest reformskih oblasti sa preciznim ciljevima, aktivnostima, organima koji su zaduženi za implementaciju i rokovima za provođenje pojedinih mjera. Riječ je o dokumentu koji će ubrzati proces reforme javne uprave i doprinijeti da se brže ispune uslovi koji se traže od bh. administracije u procesu pridruživanja Evropskoj uniji.

Strategija reforme javne uprave u BiH obuhvata šest oblasti i to: Izrada politika i koordinacijski kapaciteti, Javne finansije, Institucionalna komunikacije, Informacione tehnologije, Upravni postupak i Upravljanje ljudskim potencijalima.

U segmentu strateškog planiranja akcenat je na unapređenju planiranja rada ministarstava i Vijeća ministara, odnosno vlada. Posebna pažnja posvećena je informatizaciji procesa usvajanja propisa. Konačni je cilj da građanima i preduzećima budu besplatno dostupni svi propisi i da se mogu pronaći na internetu na pregledan i jednostavan način, uključujući i aktualne prečišćene tekstove.

Međunarodna praksa i iskustvo zemalja u regionu ukazuju da je moguće poboljšati sistem javnih nabavki pojednostavljenjem ovog procesa tako da se od ponuđača ne traže dokumenti koji su dostupni u javnim registrima, da se transparentnost jača putem objavljivanja tendera u elektronskoj formi, što su dodatni ciljevi i aktivnosti revidiranog AP1 u oblasti Javnih finansija.

Revidirani Akcioni plan 1 u oblasti Upravljanje ljudskim potencijalima uključuje novi segment – Upravljanje cjelovitim kvalitetom (Total Qality Management – TQM). To je moderan evropski pristup praćenju i unapređenju uspješnosti organizacija. Pomoću takvih modela ocjenjuje se uspješnost organizacije i to, primjerice, mjerenjem zadovoljstva zaposlenih.

Oblast Upravnog postupka biće informatizirana, a što će posebno doprinijeti obavezi administracije da po službenoj dužnosti pribavlja dokumentaciju i više ne opterećuje time građane. Revizija AP 1 podrazumijeva i izmjene u oblasti Institucionalne komunikacije.

Za poslovne subjekte u novom Akcionom planu 1, kroz oblast Informacione tehnologije, predviđen je razvoj sistema »sve na jednom mjestu« kako bi se omogućila elektronska registracija.