URED KOORDINATORA ZA REFORMU JAVNE UPRAVE

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI USLUGE

 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA

Organizacija: Ured koordinatora za reformu javne uprave

Kontakt-osoba: Azra Branković Tila Arnaut Adresa 

Adresa: Vrazova 9

Poštanski broj: 71000

Grad SARAJEVO

Identifikacioni broj: 4200334950020

Telefon: 033 565 762 033 565 786

Faks: 033/ 565-761

Elektronska pošta (e-mail): Azra.Brankovic@parco.gov.ba; Tila.Arnaut@parco.gov.ba

Internet adresa (web):  www.parco.gov.ba

 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE

Kao pod I.1.

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI DOKUMENTACIJA

Kao pod I.1.

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE

Kao pod I.1.

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3 ZJN )

I.5.b na državnom nivou, ostali

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1 VRSTA UGOVORA

Usluge

II. 2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32 ZJN)

 Ne 

II.3. NAZIV / REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA

Ugovor o uslugama za implementaciju projekta “Informacijski sistem trezora Brčko distrikta“, Odluka o nabavci br. 03-07-3-162-1/11 od 27.04.2011.g.

II. 4. OPIS PREDMETA UGOVORA

Nabavka usluga za implementaciju projekta „Informacijski sistem trezora Brčko distrikta“ kao u tenderskoj dokumentaciji.

II. 5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ ILI OBIM UGOVORA

Kao u tenderskoj dokumentaciji. Maksimalna vrijednost budžeta za ugovor je do 498.200,00 KM bez PDV-a.

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA

Na području Brčko distrikta BiH.

II. 7. PODJELA NA LOTOVE

Ne

II. 8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (član 17 ZJN)

Ne

X II. 9 TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA

24 mjeseci od potpisivanja ugovora, kako je to bliže dato u tenderskoj dokumentaciji

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE

III. 1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU, ukoliko se zahtijeva (član 16 ZJN)

Ne traži se u I-fazi pretkvalifikacije s tim da će ponuđači biti u obavezi dostaviti u II-fazi odgovarajuću garanciju za ozbiljnost ponude kako to bude navedeno u pozivu za dostavljanje ponuda, odnosno tenderskoj dokumentaciji.

III. 2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (član 16-17. UPZ )

Kao pod III.1.

III. 3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA, ukoliko se zahtijeva (član 16 ZJN)

Da, kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji.

III. 4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA, ako je primjenjivo (član 19 UPZ)

Ukoliko ponuđač zahtjeva avansno plaćanje dužan je obezbjediti avansnu garanciju, kako je dato u tenderskoj dokumentaciji.

III. 5. USLOVI ZA UČEŠĆE – LIČNA SITUACIJA (član 23 ZJN)

Dokumenti kojima ponuđač dokazuje da je upoznat i da se na njega ne odnosi nijedan od slučajeva navedenih u članu 23. Zakona o javnim nabavkama na način i u formi kako je dato u tenderskoj dokumentaciji

III. 6. USLOVI ZA UČEŠĆE – SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (član 24 ZJN)

Dokumenti o registraciji ponuđača za obavljanje relevantne djelatnosti kako je dato u tenderskoj dokumentaciji

III. 7. USLOVI ZA UČEŠĆE – EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25 ZJN)

Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je dato u tenderskoj dokumentaciji

III. 8. USLOVI ZA UČEŠĆE – TEHNIČKA I/ ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26 ZJN)

Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je dato u tenderskoj dokumentaciji

Odjeljak IV: POSTUPAK

IV. 1. VRSTA POSTUPKA

Ograničeni

IV. 2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34 ZJN) 

(a) Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude

IV. 3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMAĆEG (član 20 UPZ)

Da, na način i pod uvjetima kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji

IV. 4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (član 18 ZJN)

Tenderska dokumentacija može se preuzeti do 17.05.2011. godine svakim radnim danom od 10:00 do 16:00 sati na adresi ugovornog organa navedenoj pod I.1, ili će biti dostavljena zainteresiranim dobavljačima na njihov zahtjev. Zahtjev za dostavu tenderske dokumentacije dobavljači trebaju poslati u pisanoj formi (putem pošte ili faksa). Nije predviđena novčana naknada za preuzimanje tenderske dokumentacije.

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE, ukoliko su osim službenih jezika BiH prihvatljivi i drugi jezici (član 8 ZJN)

Ponude se podnose na jednom od službenih jezika BiH

IV. 6. ROK ZA PRIJEM ZAHTJEVA ZA UČEŠĆE

27.05.2011.godine u 12:00 sati

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI ZAHTJEVA KOJI JE KANDIDAT DUŽAN OBEZBIJEDITI

120 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje zahtjeva Napomena: Prihvatljivi pouđači će nakon prve faze biti dužni izjasniti se o opciji ponude na način kako to bude navedeno u tenderskoj dokumentaciji za podnošenje ponuda.

IV. 8. DATUM I MJESTO OTVARANJA ZAHTJEVA ZA UČEŠĆE

Ugovorni organ će izvršiti otvaranje zahtjeva za učešće u ograničenom postupku nakon krajnjeg roka koji je određen za prijem zahtjeva. Otvaranje neće biti javno.

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

1. Zahtjev treba da sadrži sve tražene dokumente navedene u ovom obavještenju o nabavci, kao i dokumente navedene u tenderskoj dokumentaciji na način i u formi utvrđenoj u tenderskoj dokumentaciji, u suprotnom ista može biti eliminirana zbog formalno pravnih ili suštinskih nedostataka.

2. Zainteresirani kandidati mogu od ugovornog organa tražiti pojašnjenje tenderske dokumentacije u skladu sa Uputstvom o primjeni Zakona o javnim nabavkama najkasnije 10 dana prije isteka roka za podnošenje zahtjeva za učešće navedenog pod IV.6. tj. do 17.05.2011. god. ili dostavljanjem pisma na faks broj 033/565-761, kontakt osobe Azra Branković, Tila Arnaut.

3. Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove ponuđača nastale po ovom obavještenju o javnoj nabavci.

4. Ugovorni organ zadržava pravo da prekine-otkaže postupak dodjele ugovora iz razloga-slučajeva navedenih u članu 12. Zakona o javnim nabavkama, o čemu će obavijestiti ponuđače i objaviti obavještenje o otkazivanju.

5. Kandidati koji zadovolje fazu pretkvalifikacije će biti pozvani da učestvuju u nastavku javnog nadmetanja.