Sastanak Nadzornog tima za implementaciju Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za oblast Razvoj kapaciteta za kreiranje politika i koordinaciju i Implementacionog tima za projekat „Skica razvoja centralnih organa vlada u BiH“ sa sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje Zapisnika s prethodnog sastanka Nadzornog tima

2. Implementacija projekta „Skica razvoja centralnih organa vlada u BiH“ – dosadašnji napredak, problemi i naredni koraci

3. Razno

biće održan 08.02.2011. godine u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave, ul. Vrazova 9, Sarajevo, s početkom u 12.00 sati.