Sastanak Nadzornog tima za implementaciju Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za oblast Unapređenje kvaliteta i procedura izrade i donošenja propisa sa sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje Zapisnika sa prethodnog sastanka Nadzornog tima;

2. Formiranje Implementacionog tima za projekt „Transponiranje EU zakonodavstva u pravni sistem BiH”;

3. Razmatranje revidiranog Akcionog Plana 1;

4. Razmatranje projektne ideje „Izrada softvera za podršku izradi nacrta zakona i drugih propisa;

5. Razno;

biće održan 22.11.2010. godine sa početkom u 12:00 sati u prostorijama zgrade Vlade Brčko Distrikta (sala za sjednice), ulica Bulevar mira 1.