Na osnovu  čl. 8. st. 2., 3. i 4. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 26/04, 7/05 i 48/05). i člana 28a. st. 1. i 2. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05 i 2/06, 32/07, 43/09 i 8/10) i Odluke o potrebi prijema u radni odnos na određeno vrijeme zaposlenika u Uredu koordinatora za reformu javne uprave pri Uredu predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH br: 01-34-338/10 od 18.10.2010.g. godine, Ured koordinatora za reformu javne uprave pri Uredu predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH, raspisuje

 JAVNI OGLAS

za prijem dva zaposlenika u radni odnos u

Uredu koordinatora za reformu javne uprave pri Uredu predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine na određeno vrijeme –do povratka državnih službenica sa porodiljskog odsustva

1. Stručni savjetnik za reformu javne uprave –  (reformska oblast Upravni postupak)

Broj izvršilaca: jedan (1)

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme, do povratka državne službenice sa porodiljskog odsustva.

Status: zaposlenik

Opis radnih zadataka: U skladu s uputama koordinatora, koordinira i sarađuje s relevantnim institucijama i organizacijama na polju reforme javne uprave; provodi ankete o temama relevantnim za reformu javne uprave, daje stručne savjete, preporuke i prijedloge; koordinira i organizuje sastanke radne grupe; prati rad članova radne grupe između sastanaka; podnosi redovne analitičke izvještaje, mjesečne i godišnje izvještaje o napretku; vrši koordinaciju sa ostalim stručnim savjetnicima i drugim uredskim osobljem; učestvuje na sastanicma s donatorima po potrebi; obezbjeđuje podatke za inventar pojmova za aktivnosti tehničke podrške; obavlja ostale zadatke koje dodjeljuje koordinator.

Uslovi: Osim opštih uslova propisanih članom 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine (da imaju navršenih 18 godina života, da su državljani BiH, da protiv njih nije pokrenut krivični postupak, da nisu obuhvaćeni odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, da su fizički i psihički sposobni za obavljanje poslova radnog mjesta) kandidati za oglašeno radno mjesto trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove, i to:

-VSS – pravni ili ekonomski fakultet, fakultet političkih nauka ili drugi srodan fakultet; najmanje tri godine odgovarajućeg radnog iskustva u struci; dobro poznavanje pitanja vezanih za reformu javne uprave; dobre sposobnosti komunikacije; sposobnost za rad u interdisciplinarnom okruženju, na velikom broju složenih zadataka, prilagodljivost na izmjenu prioriteta; razvijene pregovaračke sposobnosti; samoinicijativnost; usmjerenost ka postizanju rezultata; dobro poznavanje engleskog jezika.

2. Viši stručni saradnik za finansije Fonda za reformu javne uprave

Broj izvršilaca: jedan (1)

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme, do povratka državne službenice sa porodiljskog odsustva.

Status: zaposlenik

Opis radnih zadataka: Prati finansije projekata koji se finansiraju iz sredstava Fonda za reformu javne uprave; priprema finansijske i druge izvještaje, analize i druge dokumente za potrebe donatora i Ureda za RJU; vodi aktivnosti oko otvaranja računa za pojedinačne projekte; priprema budžetsku strukturu projekata i prati njihovo izvršenje; sarađuje sa donatorima, Ministarstvom finansija i trezora BiH i drugim relevantnim institucijama po pitanjima vezanim za finansijsko praćenje i implementaciju projekata, te obavlja druge poslove koje mu dodijeli šef Jedinice i koordinator.

Uslovi: Osim opštih uslova propisanih članom 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine (da imaju navršenih 18 godina života, da su državljani BiH, da protiv njih nije pokrenut krivični postupak, da nisu obuhvaćeni odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, da su fizički i psihički sposobni za obavljanje poslova radnog mjesta) kandidati za oglašeno radno mjesto trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove, i to:

-VSS- ekonomski fakultet; najmanje dvije godine odgovarajućeg radnog iskustva; poželjno iskustvo iz upravljanja grantovima; poznavanje relevatnih procedura vezanih za finansije; odlične analitičke vještine; poznavanje rada na računaru uključujući radno znanje Excel-a; pouzdano prosuđivanje, fleksibilnost i pouzdanost; dobro poznavanje engleskog jezika.

Javni oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Potrebni dokumenti:

-biografija sa adresom stanovanja i kontakt telefonom;

-ovjerena kopija fakultetske diplome (nostrifikovane diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992.godine), odnosno, za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po bolonjskom procesu uz fakultetsku diplomu i dodatak diplomi:

-ovjerena kopija važeće lične karte;

-dokaz o traženom radnom iskustvu u struci (ovjerena kopija potvrde ili uvjerenja kao dokaz o radnom iskustvu u struci);

-dokaz o  poznavanju engleskog jezika;

-izjava lica (data pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću) ovjerena kod nadležnog općinskog organa, da nije obuhvaćen/a odredbom člana IX stav 1. Ustava BiH, ne starija od tri mjeseca.

Napomena za kandidate:

Kandidati  koji ispunjavaju uslove iz Javnog oglasa i čije prijave su kompletne i blagovremene podliježu provjeri znanja koju provodi Komisija za izbor. O mjestu i vremenu  provjere znanja kandidati će biti obaviješteni (sve  informacije će također biti dostupne i na službenoj internet stranici www.parco.gov.ba) .

Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od tri mjeseca) i dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta (ne stariji od 6 mjeseci) primljeni kandidat je dužan dostaviti na dan početka rada.

Prijave na Javni oglas dostavljaju se putem pošte preporučeno na adresu:

Ured koordinatora za reformu javne uprave pri Uredu predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Sarajevo – Vrazova 9,

uz naznaku

"Prijava na Javni oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme – za poziciju (navesti naziv pozicije na koju se kandidat prijavljuje)".

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti razmatrane.

 

KOORDINATOR ZA REFORMU JAVNE UPRAVE

                                                                  Semiha Borovac