Osnove EU i proces prdruživanja BiH“ naziv je seminara održanog 21. i 22. oktobra 2010. godine u Sarajevu. Seminar je organizirao Tim tehničke pomoći Uredu koordinatora za reformu javne uprave, a bio je namijenjen uposlenicima Ureda s ciljem izgradnje kapaciteta  u oblasti evropskih integracija.

Metodologija seminara bila je zasnovana na interaktivnom pristupu gdje su učesnici uz diskusiju obrađivali ključna pitanja kada je riječ o pridruživanju Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji. Tako su se učesnici bolje upoznali sa ključnom terminologijom EU te ulogom ključnih institucija EU.  Ovom prilikom prezentirana su i slovenačka iskustva procesa pravne harmonizacije sa Acquis Communitairem, prevoda Acquisa kao i metode pravne harmonizacije.

Dodatno, učesnicima su predstavljeni i kriteriji za pristupanje Evropskoj uniji kao i ključni dokumenti koje država kandidat mora izraditi prije pristupanja te iskustva novih članica u kreiranju ovih dokumenata.

Također, na radionici se mnogo diskutovalo i o trenutnom statusu Bosne i Hercegovine kao potencijalnog kandidata te o ulozi Vlade i parlamenta u procesu pridruživanja.

Predavač na radionici bio je Primož Vehar, vođa tima tehničke pomoći Direkciji za evropske integracije te bivši savjetnik u Vladi Republike Slovenije u Službi za zakonodavstvo.