Imajući na umu obaveze Bosne i Hercegovine u smislu obaveznog usklađivanja zakonodavstva, TAIEX (Instrument Evropske komisije za savjetodavnu podršku i razmjenu informacija kojeg realizuje Odjel za institucionalnu izgradnju pri Generalnoj direkciji za proširenje) u saradnji sa Parlamentom Austrije u periodu od 28. do 29. septembra 2010. godine organizovat će studijsku posjetu u Austriji za državne službenike koji su direktno uključeni u proces usklađivanja zakonodavstva i izrade pravnih akata.

Cilj ove posjete je da se osigura nastavak i sigurno praćenje rada zakonodavnih tijela u razvoju nacrta pravnih akata: od početnih skica, nacrta zakona, konsultacija, izmjena i dopuna do konačnog donošenja pravno obavezujuće verzije u „Službenom listu“.

Značaj ove posjete ogleda se u činjenici da će za Bosnu i Hercegovinu na njenom putu ulaska u zakonodavni sistem Evropske unije od izuzetne važnosti biti prelaz iz papirnatog na elektornički proces kreiranja tekstova nacrta pravnih akta te praćenje njihove provedbe.