Na osnovu  čl. 8. st. 2., 3. i 4. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 26/04, 7/05 i 48/05). i člana 28a stav 1. i stav 2. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05 i 2/06, 32/07 i 43/09) i Odluke o potrebi prijema u radni odnos na određeno vrijeme zaposlenika u Uredu koordinatora za reformu javne uprave pri uredu predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH br: 01-34-242/10 od 29.06.2010.g., Ureda koordinatora za reformu javne uprave pri Uredu predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH, raspisuje

JAVNI OGLAS

za prijem Višeg stručnog saradnika za pravne poslove u radni odnos u

Uredu koordinatora za reformu javne uprave pri Uredu predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine

na određeno vrijeme –do povratka državne službenice sa porodiljskog odsustva

Viši stručni saradnik za pravne poslove    

Broj izvršilaca: jedan (1)

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme, do povratka državne službenice sa porodiljskog odsustva ali ne duže od 2 godine

Status: zaposlenik

Opis radnih zadataka: Pod rukovodstvom zamjenika koordinatora za reformu javne uprave/Šefa Pravne jedinice, daje relevantne pravne savjete o svim pravnim aspektima operacija Ureda koordinatora za RJU; obezbjeđuje pravne savjete u vezi sa zakonodavstvom relevantnim za reformu javne uprave; izrađuje detaljnu analizu relevantnih pravnih pitanja; priprema dopise, pismene komentare, pravna mišljenja i druge potrebne dokumente; pomaže pri pripremi inventara pojmova za aktivnosti tehničke podrške, kao i tenderske dosijee i ugovore po potrebi; izvještava koordinatora za reformu javne uprave i šefa Pravne jedinice o relevantnim pravnim dešavanjima; prisustvuje sastancima radne grupe; sarađuje sa stručnim savjetnicima i drugim uredskim osobljem; obavlja ostale poslove i zadatke koje odredi zamjenik koordinatora koji/koja je šef Pravne jedinice, kao i sam koordinator za reformu javne uprave.

Uslovi: Osim opštih uslova propisanih članom 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine (da imaju navršenih 18 godina života, da su državljani BiH, da protiv njih nije pokrenut krivični postupak, da nisu obuhvaćeni odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, da su fizički i psihički sposobni za obavljanje poslova radnog mjesta).

Kandidati za oglašeno radno mjesto trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove, i to:

 • VSS završen  pravni fakultet;
 • najmanje dvije (2) godine odgovarajućeg radnog iskustva u struci; odlično poznavanje pravnog sistema BiH i zakonodavstva relevantnog za funkcionisanje javne uprave u BiH, entitetima i Distriktu;
 • poznavanje Zakona o javnim nabavkama i na osnovu njega donijetih podzakonskih akata;
 • dobra vještina pisanja; poznavanje rada na računaru;
 • sposobnost za rad na više složenih pitanja s preciziranim rokovima;
 • dobra komunikativnost; samoinicijativnost; sposobnost za blisku saradnju s institucijama i tijelima na različitim nivoima vlasti; racionalno razmišljanje i fleksibilnost;
 • poželjno dobro poznavanje engleskog jezika.

Javni oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Potrebni dokumenti:

 • biografija sa adresom stanovanja i kontakt telefonom
 • ovjerenu kopiju fakultetske diplome ( nostrifikovane diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992.godine ), odnosno, za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po bolonjskom procesu uz fakultetsku diplomu i dodatak diplomi.
 • Ovjerene kopije važeće lične karte
 • Dokaz o traženom radnom iskustvu u struci u trajanju od dvije godine (ovjerena kopija potvrde ili uvjerenja kao dokazu o radnom iskustvu u struci)
 • Izjavu lica (datu pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću) ovjerenom kod nadležnog općinskog organa, da nije obuhvaćen/a odredbom člana IX stav 1. Ustava BiH, ne starijom od tri mjeseca

Napomena za kandidate:

Kandidati  koji ispunjavaju uslove iz Javnog oglasa i čije prijave su kompletne i blagovremene podliježu provjeri znanja koju određuje Komisija za izbor. O mjestu i vremenu  provjere znanja kandidati će biti obaviješteni (sve  informacije će također biti dostupne i na službenoj internet stranici www.parco.gov.ba) .

Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od tri mjeseca) i dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta (ne stariji od 6 mjeseci) primljeni kandidat je dužan dostaviti na dan početka rada.

Prijave na Javni oglas dostavljaju se putem pošte preporučeno na adresu:

BOSNA I HERCEGOVINA

VIJEĆE MINISTARA

Ured koordinatora za reformu javne uprave pri Uredu predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Sarajevo – Vrazova 9, uz naznaku

"Prijava na Javni oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme ".

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti razmatrane.