Predstavnici Evropske komisije i Bosne i Hercegovine sastali su se u Sarajevu, kako bi razgovarali o stepenu približavanja zakonodavstva i preuzimanju propisa EU u oblastima ekonomskih i finansijskih pitanja i statistike. Makroekonomsko i fiskalno stanje u zemlji bilo je u središtu diskusije. Popis stanovništva i domaćinstava bilo je glavno pitanje u oblasti statistike.

Napredak Bosne i Hercegovine u procesu evropskih integracija zavisi od ispunjavanja zahtjeva iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i Evropskog partnerstva sa EU. Za zdrav ekonomski i finansijski razvoj potrebne su značajne strukturalne reforme. Finansijska pomoć koju daju i planiraju MMF, Svjetska banka i EU, u iznosu od gotovo 1.5 milijardi Eura, od izuzetnog je značaja za podršku BiH ka održivijem fiskalnom putu. Na kraju sastanka, delegacije Evropske komisije i Bosne i Hercegovine usaglasile su sljedeće zaključke:

Iako su najgori efekti ekonomske i finansijske krize možda prošli i pojavljuju se prvi znaci oporavka ekonomije BiH, postoji hitna potreba da zemlja ubrza strukturalne reforme i nastojanja na fiskalnom prilagođavanju. Potrebne su pažljivije osmišljene fiskalne politike uključujući smanjenje velikog javnog sektora i reforme sistema socijalnih beneficija. Pored toga, potrebno je poboljšanje poslovnog okruženja i funkcionalno tržište rada, kako bi se povećala konkurentnost i proizvodni kapaciteti privrede.

Komisija je pozdravila dobro funkcioniranje Fiskalnog vijeća i njegovu ulogu u reformskom procesu, kao i uspostavljanje Stalnog odbora za finansijsku stabilnost.

Komisija je naglasila potrebu da BiH osigura da ured za vanjsku reviziju postane potpuno neovisan a ne podređen vladi.

Određeni napredak postignut je u oblasti statistike u daljem usaglašavanju zakonodavnog okvira sa pravilima EU i na jačanju administrativnih kapaciteta. Međutim, potrebno je dalje poboljšati saradnju između statističkih agencija i sa Upravom za indirektno oporezivanje, između ostalog sa ciljem pravilnog uspostavljanja nacionalnih računa i poslovnih statistika.

Komisija je zatražila od BiH da se konačno postigne dogovor o Zakonu u popisu. Ukoliko se ovaj zakon ne usvoji prije ljetne pauze, zemlja neće biti u mogućnosti da obavi popis 2011. godine, kao sve druge evropske zemlje. Komisija neće moći voditi process pristupanja BiH Evropskoj uniji na odgovarajući način. Proces evropskih integracija zemlje će biti usporen. Istaknuto je da popis mora biti organiziran na državnom nivou, jer Komisija (Eurostat) neće priznati popis na entitetskom nivou, objavljeno je na portalu www.europa.ba