Fena: U Sarajevu je jučer okončana dvodnevna Završna konferencija o strateškom planiranju u BiH, čiji je organizator bila Direkcija za ekonomsko planiranje (DEP) Vijeća ministara BiH.

Na konferenciji se diskutiralo o okviru za implementaciju Strategije razvoja BiH i Strategije socijalnog uključivanja BiH, kao ključnim dokumentima kojima su definirani ciljevi, prioriteti i mjere ekonomskog i socijalnog razvoja BiH u narednom srednjoročnom periodu.

Direktorica DEP-a Ljerka Marić, kao i učesnici skupa, ocijenili su da Strategija razvoja BiH i Strategija socijalne uključenosti BiH predstavljaju okvir socio-ekonomskog razvoja zemlje u periodu 2010. – 2014. godina i da se njima povezuju srednjoročni i dugoročni ciljevi razvoja BiH.

U tom razdoblju BiH će u fokusu svog razvoja imati: konkurentnost, makrostabilnost, zapošljavanje, održivi razvoj, EU integracije i socijalnu uključenost.

Dokumenti su završeni te se privodi kraju izrada četiriju akcionih planova za implementaciju strategija – državni, entitetski i Brčko Distrikta BiH, a Vijeće ministara, entitetske vlade i Vlada Brčko Distrikta BiH trebalo bi da za 10 do 15 dana krenu u proceduru usvajanja tih dokumenata, kazala je novinarima direktorica DEP-a Ljerka Marić.

Ona je dodala da je do sada održano i 12 okruglih stolova o tim dokumentima i da je bilo uključeno oko 600 osoba, što govori o ozbiljnosti tretirane tematike.

Medijator jučerašnjih sesija Ibrahim Spahić izjavio je da se jednostavno radi o dokumentima na koje bh. društvo može da se "osloni".

"Ove strategije predstavljaju središnju osnovicu za evropske integracije i predstavljaju početak jednog novog procesa.To je ozbiljan i jasan program koji poslije Strategije za borbu protiv siromaštva 2003.-2007. te revidirane tranzicione strategije 2007.-2008. nudi budućnost", rekao je Spahić.

Izradu spomenutih strateških dokumenata koordinirala je Direkcija za ekonomsko planiranje (DEP), s vladama FBiH, RS-a i Brčko Distrikta BiH, dok su to finansijski podržali Austrijska razvojna agencija (ADA), Švicarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) i Projekt tehničke pomoći Podrška socio-ekonomskom procesu planiranja u BiH koji finansira britanski DFID.