Nema najbolje evropske prakse kako organizirati sistem ocjenjivanja u državnoj službi, a koja bi se mogla primjenjivati u drugim zemljama. Ni iskustva privatnog biznisa ne pružaju najbolju praksu jer su od ograničene vrijednosti za javnu upravu. Na svakoj zemlji je da ovaj sistem uredi na najbolji način, ukazali su danas eksperti SIGMA-e, te EUPAR-a u Sarajevu na okruglom stolu o temi „Kako poboljšati upravljanje učinkom u strukturama državne službe u BiH?“.

Organizator okruglog stola, u saradnji sa Uredom koordinatora za reformu javne uprave je Djikic Conslating Services, inače implementator projekata „Razvoj sistema za upravljanje učinkom u strukturama državne službe u BiH“.

Dobra praksa upravljanja ljudskim potencijalima u državnoj službi uključuje transparentnost, povezanost sa ciljevima organizacije i lični razvoj, riječi su Aleksandra Karišika, stručnog savjetnika za upravljanje ljudskim potencijalima pri Ured koordinatora za reformu javne uprave.  On je naglasio da otvorenoupravljanje ljudskim potencijalima između ostalog podrazumijeva i organizacionu kuluturu kao i kreiranje kvalitetnih politika iz ove oblasti.

Aleksandra Rabrenović, vođa Projektnog tima rekla je da pitanje kako poboljšati upravljanje učinkom u državnoj službi je aktuelno ne samo za BiH, već i za zemlje u regionu kao i za ostale zemlje u tranziciji.

„Procjena učinka može biti korisno sredstvo za podršku ličnom razvoju državnih službenika ako se ozbiljno uključi u sistem upravljanja kadrovima“, kazao je, između ostalog, Francisco Cardona, ekspert SIGMA-e. Govoreći o preprekama za procjenu učinka Cordona je naveo da, između ostalog, odsustvo administrativne kulture koja ja usmjerena ka učinku svodi procjenu na puku formalnost, te da postoji tendencija da se svi uposlenici ocjenjuju kao odlični (rukovodioci žele da izbjegnu lične konflikte) ali i odsustvo kulture povjerenja i zastupanja.  

I za dr. Hans-Achim Rolla, ekspert EUPAR-a „sistemi ocjenjivanja su važni instrumenti koji trebaju da osiguraju razvoj profesionalne i odgovorne državne službe zasnovane na principu meritornosti”. Prema njegovim riječima,  sistem ocjenjivanja mora biti praćen i izmjenjen ukoliko postoji potreba za tim.

Upravljanje učinkom, smatra ekspert EUPAR-a Gregor Virant, ne podrazumijeva samo ocjenjivanje. Ono se sastoji od selekcije zaposlenih na osnovu kompetencija, razvoja kompetencija zaposlenih, definicije individualnih uloga, definicije očekivanja prema saradnicima, organizacija posla, motivacije, poboljšanja zadovoljstva na radu, evaluacije, ocjene.

Cilj okruglog stola bio je upoznavanje sa savremenim tokovima u upravljanju učinkom u evropskim zemljama, kako bi se unaprijedili postojeći sistemi upravljanja učinkom u strukturama državne službe BiH i poboljšala efikasnost, djelotvornost i odgovornost u radu organa državne uprave. Predstavljeni su trendovi i izazovi u upravljanju učinkom u zemljama EU sa posebnim osvrtom na iskustvo Slovenije, kao i iskustva tranzicijskih zemalja. Ovo je bila i prilika za predstavljanje nacrta analize stanja o upravljanju učinkom u strukturama državne službe BiH.   

Okruglom stolu prisustvovali su predstavnici Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Ministarstva pravde BiH, ministarstva finansija, agencija za državnu službu, Vijeća ministara BiH, federalnih ministarstava i ministarstava i agencija za državnu upravu Republike Srpske i Brčko Distrikta te predstavnici međunarodnih organizacija (Evropska komisija, UNDP, SIGMA, DFID).  Vrijednost projekta, koji se finansira iz Fonda za reformu javne uprave u BiH,  je 760.383,00 KM.