URED KOORDINATORA ZA REFORMU JAVNE UPRAVE


OBAVJEŠTENJE O NABAVCI USLUGE

 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA

Organizacija: Ured koordinatora za reformu javne uprave

Kontakt osoba: Marina Kavaz – Siručić Svjetlana Bošnjak

Adresa: Vrazova 9

Poštanski broj: 71000

Grad: Sarajevo

Identifikacioni broj: 4200334950020

Telefon: 033/ 565-780 033/ 565-786

Fax: 033/565-761

E-mail: marina.KS@parco.gov.ba Svjetlana.Bosnjak@parco.gov.ba

Internet adresa: www.parco.gov.ba

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE

Kao pod I.1.

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI DOKUMENTACIJA

Kao pod I.1.

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE ZA UČEŠĆE

Kao pod I.1.

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN)

I.5.b na državnom nivou, ostali

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. VRSTA UGOVORA

Robe

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN)

Ne

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA

Ugovor o nabavci roba za implementaciju projekta „One Stop Shop“ servisi za pomoć građanima, Odluka o nabavci br 01-07-222-26/08

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA

Postavljanje temeljne mreže za javnu upravu, izgradnja jedinstvene tačke pristupa za razmjenu informacija unutar uprave, uspostavljanje i implementiranje jedinstvenog standarda za web stranice institucija javne uprave i izrada portala Vlade Brčko Distrikta BiH, puštanje u rad čitavog sistema (infrastrukture „One Stop Shop“) i obuka osoblja i implementiranje e-usluga iz e-Evropa 2005 po prioritetima kao u tenderskoj dokumentaciji.

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA

Kao u tenderskoj dokumentaciji. Procijenjena vrijednost projekta je 582.894,00 KM sa PDV-om.

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA

Brčko Distrikt BiH

II.7. PODJELA NA LOTOVE

Ne

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (član 17. ZJN) (ukoliko je primjenjivo)

Ne

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA

10 mjeseci od potpisivanja ugovora, kako je to bliže dato u tenderskoj dokumentaciji

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU, ukoliko se zahtijeva (član 16 ZJN)

Orginalna bezuslovna bankovna garancija za ozbiljnost ponude u visini od 2.000,00 KM, pod uslovima i na način kako je dato u tenderskoj dokumentaciji.

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI SA GARANCIJOM ZA PONUDU (član 16-17 UPZ)

Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji.

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA, ukoliko se zahtijeva (član 16. ZJN)

Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji.

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA, ako je primjenjivo (član 19. UPZ)

Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji.

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE – LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN)

Dokumenti kojima ponuđač dokazuje da je upoznat i da se na njega ne odnosi nijedan od slučajeva navedenih u članu 23. Zakona o javnim nabavkama na način i u formi kako je dato u tenderskoj dokumentaciji

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE – SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (član 24. ZJN)

Dokumenti o registraciji ponuđača za obavljanje relevantne djelatnosti kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE – EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN)

Uvjeti i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta kako je dato u tenderskoj dokumentaciji

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE – TEHNIČKA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN)

Uvjeti i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeti kako je dato u tenderskoj dokumentaciji

Odjeljak IV: POSTUPAK

IV.1. VRSTA POSTUPKA

Otvoreni- (međunarodni vrijednosni razred)

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN)

(a) Samo najniža cijena

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ)

Da, na način i pod uvjetima kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN)

Tenderska dokumentacija može se preuzeti do 14.05.2010. godine svakim radnim danom od 10:00 do 16:00 sati na adresi ugovornog organa navedenoj pod I.1, ili će biti dostavljena poštom ili elektronskom poštom zainteresiranim dobavljačima na njihov zahtjev. Potpisan i opečaćen zahtjev za preuzimanje tenderske dokumentacije mora biti dostavljen u pisanoj formi (putem pošte, faksa ili skeniran putem mail-a). Nije predviđena novčana naknada za preuzimanje tenderske dokumentacije.

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE

Ponude se podnose na jednom od službenih jezika BiH.

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA ZA UČEŠĆE

24.05.2010. u 12:00 sati

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN OBEZBIJEDITI

120 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje zahtjeva

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA

Ugovorni organ će izvršiti javno otvaranje ponuda u otvorenom postupku dana 24.05.2010. godine na adresi Vrazova broj 9. u Sarajevu u 12:00 sati.

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

1.Ponuda treba da sadrži sve tražene dokumente navedene u ovom obavještenju o nabavci, kao i dokumente navedene u tenderskoj dokumentaciji na način i u formi utvrđenoj u tenderskoj dokumentaciji, u suprotnom ista može biti eliminirana zbog formalno pravnih ili suštinskih nedostataka.

2. Dobavljači mogu u pisanoj formi (putem pošte, faksa ili elektronske pošte) od ugovornog organa tražiti pojašnjenje tenderske dokumentacije najkasnije 10 dana prije isteka roka za podnošenje ponude navedenog pod IV.6. tj. do 14.05.2010. god. posredstvom faksa 033/565-761, odnosno e-mail adresa svjetlana.bosnjak@parco.gov.ba i marina.ks@parco.gov.ba. Kontakt osobe Marina Kavaz-Siručić, Svjetlana Bošnjak.

3. Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove ponuđača nastale po ovom obavještenju o javnoj nabavci.

4. Ugovorni organ zadržava pravo da prekine-otkaže postupak dodjele ugovora iz razloga-slučajeva navedenih u članu 12. Zakona o javnim nabavkama, o čemu će obavijestiti ponuđače i objaviti obavještenje o otkazivanju.

 

SUMMARY OF THE NOTICE ON PROCUREMENT

 

Section I: CONTRACTING AUTHORITY

I.1. OFFICAL NAME AND ADDRESS OF CONTRACTING AUTHORITY

Organization: Public Administration Reform Coordinator's Office

Contact person: Marina Kavaz-Siručić Svjetlana Bošnjak

Address: Vrazova 9

Postal code: 71 000

Town: Sarajevo

ID number: 4200334950020

Phone: 033/ 565-780 033/ 565-786

Fax: 033/565-761

E-mail: marina.KS@parco.gov.ba Svjetlana.Bosnjak@parco.gov.ba

URL: www.parco.gov.ba

II.1. TYPE OF CONTRACT

Supplies

II.4. DESCRIPTION OF THE OBJECT OF THE CONTRACT

“ONE STOP SHOP” – services for assistance to citizens

II.5. TOTAL QUANTITY (NUMBER OF UNITS) AND/OR SCOPE OF THE CONTRACT

As in tender doccumentation. Estimated value of the project is 582.894,00 KM with the VAT

IV.1. TYPE OF PROCEDURE

Open

IV.4. CONDITIONS FOR OBTAINING TENDER DOCUMENTS (art. 18 PPL)

Tender documentation can be taken until May 14, 2010 every work day from 10.00 hrs. to 16.00 hrs. at the address of the contracting authority stated under I.1, or it will be submitted by post or e-mail to the interested candidates at their request. Signed and stamped request for taking the tender documentation must be delivered in writen form (by post, fax or scaned by e-mail). No financial fee is stipulated for taking the tender documentation.

IV.6. TIME LIMIT FOR RECEIPT OF TENDERS/REQUEST TO PARTICIPATE

May 24, 2010 12:00 hours