Na osnovu  čl. 19. stav 4. i 32a. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09 i 8/10), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, u ime Ureda koordinatora za reformu javne uprave pri Uredu predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH, raspisuje

JAVNI OGLAS

za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u

Uredu koordinatora za reformu javne uprave

pri Kabinetu predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH

 

1/01 Stručni saradnik za reformu javne uprave

1/02 Stručni saradnik za informacione tehnologije

Operativna jedinica

1/01 Stručni saradnik za reformu javne uprave

Opis radnih zadataka: Pomaže stručnom savjetniku kod pripremanja i koordiniranja sastanaka  nadzornog i implementacionih  timova; izrađuje zapisnike, izvještaje, dopise i druge dokumente; prati međunarodna iskustva i dobru praksu kao i zakonske regulative i odluke izvršnih i zakonodavnih organa u  reformskoj oblasti; obezbjeđuje uredno vođenje dokumentacije po pojedinim predmetima i aktivnostima; daje podršku stručnom savjetniku u dizajniranju i izradi projektne dokumentacije; prikuplja potrebnu dokumentaciju po različitim pitanjima i zadacima u cilju odgovarajućeg informisanja rukovodioca i/ili odgovornih izvršilaca; po potrebi obavlja i ostale zadatke po nalogu neposrednog rukovodioca.

Posebni uslovi: VSS fakultet društvenog smjera; najmanje jedna (1) godina dana odgovarajućeg radnog iskustva u struci; poznavanje rada na računaru; dobro poznavanje engleskog jezika; dobro poznavanje pitanja vezanih za reformu javne uprave i evropske integracije; dobre sposobnosti komunikacije; dobra vještinja pisanja; razvijene pregovaračke sposobnosti; samoinicijativnost; usmjerenost ka postizanju rezultata.

Pripadajuća osnovna neto plata: 1046 KM

Broj izvršilaca: pet (5) izvršilaca.

Operativna jedinica

1/02 Stručni saradnik za informacione tehnologije

Opis radnih zadataka: Pomaže stručnom savjetniku kod pripremanja i koordiniranja sastanaka  nadzornog i implementacionih timova; izrađuje zapisnike, izvještaje, dopise i druge dokumente; prati međunarodna iskustva i dobru praksu kao i zakonske regulative i odluke izvršnih i zakonodavnih organa u reformskoj oblasti Informacione tehnologije; obezbjeđuje uredno vođenje dokumentacije po pojedinim predmetima i aktivnostima; daje podršku stručnom savjetniku u dizajniranju i izradi projektne dokumentacije iz reformske oblasti Informacione tehnologije, posebno u slučajevima koji se odnose i povezani su sa serversko-mrežnim tehnologijama, informacionim sistemima pri čemu predlaže koncepte i standarde u skladu sa najboljom praksom iz informacionih tehnologija; prati razvoj i primjenu savremenih informatičkih i komunikacijskih tehnologija i rješenja, računarskih mreža i računarsko-mrežnih tehnologija relevantnih za oblast  Informacionih tehnologija; prati razvoj globalnih komunikacija, elektroničko poslovanje i internet kao glavne generatore razvoja informatizacije; prikuplja potrebnu dokumentaciju po različitim pitanjima i zadacima u cilju odgovarajućeg informisanja rukovodioca i/ili odgovornih izvršilaca; po potrebi obavlja i ostale zadatke po nalogu neposrednog rukovodioca.

Posebni uslovi: VSS fakultet tehničkog smjera; najmanje jedna (1) godina dana odgovarajućeg radnog iskustva u struci; poznavanje serverskih i mrežnih tehnologija, tehnologija Informacionih sistema i rješenja; dobro poznavanje engleskog jezika; dobro poznavanje pitanja vezanih za reformu javne uprave i evropske integracije; dobre sposobnosti komunikacije; dobra vještinja pisanja; razvijene pregovaračke sposobnosti; samoinicijativnost; usmjerenost ka postizanju rezultata.

Pripadajuća osnovna neto plata: 1046 KM

Broj izvršilaca: jedan (1) izvršilac

Napomena za sve kandidate:

– Pored posebnih uslova kandidati moraju ispunjavati i opšte uslove propisane članom 22. Zakona o državnoj službi BiH.

– Komisija bira kandidate na osnovu podataka iz prijave, kao i znanja i sposobnosti pokazanih na stručnom ispitu gdje će se, između ostalog, provjeriti i da li kandidati ispunjavaju neke od posebnih uslova javnog oglasa koji se ne dokazuju dostavljenom dokumentacijom.

– Postupak izbora kandidata regulisan je Pravilnikom o postupcima oglašavanja, izbora kandidata, premještaja i postavljenja državnih službenika u slučaju prenosa ili preuzimanja nadležnosti od strane institucija BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 27/08 i 56/09).

– Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo nakon stečene visoke školske spreme.

– Za provođenje konkursne procedure po ovom javnom oglasu formiraće se jedna Komisija za izbor.

Potrebni dokumenti:

Ovjerene kopije: fakultetske diplome (nostrifikovane diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine), odnosno, za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po bolonjskom procesu uz fakultetsku diplomu i dodatak diplomi; važeće lične karte; uvjerenja o položenom stručnom (upravnom) odnosno javnom ispitu (u cilju oslobađanja od javnog ispita); potvrde ili uvjerenja kao dokaza o traženom radnom iskustvu u struci; dokaza o poznavanju engleskog jezika; popunjen obrazac Agencije za državnu službu koji se može dobiti u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave BiH ili na web stranici Agencije www.ads.gov.ba.

Mole se kandidati da ne dostavljaju dokumentaciju koja nije tražena tekstom javnog oglasa jer se ista neće uzeti u razmatranje.

– Kandidati koji budu uspješni na pismenom dijelu stručnog ispita obavezni su na usmeni dio stručnog ispita (intervju) donijeti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od tri mjeseca), koje se ne dostavlja zajedno sa drugim dokumentima,  u protivnom neće moći pristupiti istom. Iznimno, u slučaju ako kandidat iz objektivnih razloga ne dostavi traženo uvjerenje na intervju, isto  treba dostaviti najkasnije do momenta preuzimanja  dužnosti, u suprotnom skida se sa liste uspješnih kandidata.

– Kandidati koji nemaju položen stručni (upravni) ispit, prije pristupanja stručnom ispitu će polagati javni ispit u skladu sa Odlukom o načinu polaganja javnog i stručnog ispita ("Službeni glasnik BiH", broj 96/07), izuzimajući čl. 6. i 11. stav 2., koji se ne primjenjuju, zbog toga što se kandidati obavještavaju o mjestu i vremenu polaganja javnog ispita, kao i o rezultatima istog, isključivo putem službene internet stranice Agencije za državnu službu, gdje se i objavljuje javni oglas, od kada i teče rok za podnošenje prijava.

Tražene dokumente treba dostaviti najkasnije do 05.04.2010. godine, putem pošte preporučeno, na adresu:

Ured koordinatora za reformu javne uprave BiH

“Javni konkurs za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Uredu koordinatora za reformu javne uprave pri Kabinetu predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH”, Vrazova 9, Sarajevo.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne  prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene,  neće biti uzete u razmatranje.