Vlada Federacije Bosne i Hercegovine i Međunarodna finansijska korporacija (IFC) ušle su zajedno u Projekat regulatorne reforme na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. Shodno tome, u toku je implementacija druge faze Projekta koja podrazumijeva sveobuhvatnu analizu, pojednostavljenje i unapređenje administrativnih postupaka1 na nivou Federacije BiH.

Cilj je uspostaviti efikasnu organizaciju, te pojednostaviti privredne propise koji se odnose na dozvole, rješenja, licence i saglasnosti na nivou Federacije BiH, kako bi se povećala transparetnost njihove implementacije, te smanjili troškovi poslovanja u Federaciji BiH.

Kao dio procesa koji se već duže vrijeme primjenjuje u zemljama EU, plan je da se urade konsultacije sa privrednim sektorom, te dobiju informacije na koji način mogu da se određeni postupci pojednostave i na najefikasniji način prilagode poslovnom okruženju i poslovnim subjektima.

Poslovni subjekti mogu poslati svoje komentare, primjedbe ili sugestije na federalne administrativne postupke koji se nalaze u priloženoj listi administrativnih postupaka na e-mail adresu seminagic@ifc.org do 31.03.2010. godine, te tako doprinesu uspješnom implementiranju ovog Projekta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine.

lista administrativnih postupaka

Donatori koji su obezbijedili neophodna sredstva za realizaciju Projekta Regulatorne reforme na nivou Federacije Bosne i Hercegovine su:

•    Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

•    SIDA

•    International Finance Corporation (IFC), the World Bank Group.

Administrativni postupak u kontekstu Projekta regulatorne reforme predstavlja postupak rješavanja predmeta od momenta podnošenja zahtjeva trećeg lica do momenta odlučivanja tj. odgovora organizacione jedinice (sekretarijat, odjeljenje, odsjek i sl.), a u cilju sprovođenja propisa (zakona, podzakonskog akta). Administrativni postupak također može biti procedura prijavljivanja za izdavanje licence, dozvole, saglasnosti, odobrenja, rješenja, autorizacije, ovlaštenja, certifikacije, obavještenja, statističko istraživanje i sl.

U širem smislu, riječ je o procesu koji podrazumijeva slijedeće korake: podnošenje zahtjeva od strane fizičkog/pravnog lica nadležnoj organizacionoj jedinici; sprovođenje procedure po podnesenom zahtjevu; dobijanje odgovora organizacione jedinice po predatom zahtjevu, objavljeno je na portalu ekapija.