Sastanak Nadzornog tima za implementaciju Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za oblast Upravljanje ljudskim potencijalima, sa sljedećim dnevnim redom:
 
1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Nadzornog tima za oblast upravljanje ljudskim potencijalima održane 21.12.2009. godine

2. Predstavljanje ciljeva i planiranih aktivnosti na implementaciji projekta “Razvoj sistema za upravljanje učinkom u strukturama državne službe BiH"

3. Utvrđivanje prijedloga za upućivanje inicijative za nominaciju predstavnika Bosne i Hercegovine u Upravnom odboru ReSPA

4. Razno.
 
biće održan 25. januara 2010. godine sa početkom u 12:00 sati u prostorijama Agencije za državnu upravu Republike Srpske, Vladike Platona bb, Banja Luka.