Sastanak Nadzornog tima za implementaciju Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za oblast Upravni postupak, sa sljedećim dnevnim redom:

 

 

1.  Usvajanje zapisnika sa drugog sastanka Nadzornog tima,

2.  Informisanje o aktivnostima u vezi projekta ''Izrada programa za poboljšanje kvalitete upravnog odlučivanja u BiH'',

3.  Saglasnost članova Nadzornog tima na prijedlog Poslovnika o radu Implementacionog tima,

4.  Mišljenje i prijedlozi u vezi sa mjerama iz Akcionog plana 1 koje je potrebno prioritetno sprovesti i identifikacija novih projektnih ideja,

5.  Informacija o Prijedlogu Odluke o naknadi za rad članovima Nadzornog tima – mišljenje Ministarstva finansija i trezora,

6.  Razno.

biće održan 29.10.2009. godine sa početkom u 12:00 sati u u Brčkom, zgrada Vlade Brčko Distrikta BiH, Bulevar mira 1, sala za sastanke br. 59