Na osnovu člana 8. st. 2., 3. i 4. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 26/04, 7/05 i 48/05) i člana 6b. stav (3) Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ureda predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine (broj: 01-1-547/2003 od 24.12.2003. godine, VM broj: 264/03 od 23.12.2003. godine, broj: 01-02-1424/05 od 17.05.2005. godine, VM broj: 280/05 od 08.12.2005. godine, broj: 01-02-954/08 od 24.04.2008. godine, VM broj: 59/08 od 24.04.2008. godine) i Odluke o potrebi prijema u radni odnos na neodređeno vrijeme zaposlenika u Ured koordinatora za reformu javne uprave pri Uredu predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine (broj: 01-34-304/09 od 05.10.2009. godine) Ured koordinatora za reformu javne uprave pri Uredu predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, raspisuje

 

JAVNI OGLAS 

za popunu radnog mjesta zaposlenika u

Uredu koordinatora za reformu javne uprave pri

Uredu predsjedavajućeg

Vijeća ministara Bosne i Hercegovine na neodređeno vrijeme

 

 

Administrativni pomoćnik                                   1 izvršilac

    
Opis poslova i zadataka: Obezbjeđuje administrativnu pomoć za osoblje Ureda za RJU; zakazuje sastanke sa Uredom za RJU kao i vanjske sastanke za osoblje Ureda RJU; obavlja prepisku za Ured za RJU; radi na ažuriranju rasporeda sastanaka koordinatora Ureda za RJU i zamjenika koordinatora; obavlja dokumentacijski menadžment, sortiranje i arhiviranje cjelokupne korespondencije; koordinira transportne usluge za sastanke i putovanja za koordinatora, zamjenika koordinatora i drugo uredsko osoblje; obavlja zadane poslove prevođenja; obavlja druge poslove koje dodjeli koordinator i zamjenik koordinatora za reformu javne uprave.

Posebni uslovi:

 • SSS;
 • najmanje dvije godine odgovarajućeg radnog iskustva;
 • dokazana sposobnost za izvršavanje zadataka na najvišem profesionalnom nivou i pravovremenost;
 • dobro poznavanje rada na računaru; sposobnost uskog sarađivanja s kolegama;
 • dobro poznavanje engleskog jezika.

Status: zaposlenik

Pored posebnih uslova navedenih u Javnom oglasu, kandidati moraju ispunjavati i opšte uslove propisane članom 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine (da imaju navršenih 18 godina života, da su državljani BiH, da protiv njih nije pokrenut krivični postupak, da nisu obuhvaćeni odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, da su fizički i psihički sposobni za obavljanje poslova radnog mjesta).


Javni oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Uz prijavu na Javni oglas potrebno je dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova traženih u tekstu Javnog oglasa, i isti moraju biti originali ili ovjerene kopije.

Potrebni dokumenti:

 • prijava sa kratkom biografijom;
 • lična karta izdata od CIPS-a;
 • diploma o završenoj srednjoj školi;
 • dokaz o traženom radnom iskustvu (potvrda, uvjerenje ili radna knjižica);
 • ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine;
 • dokaz o dobrom poznavanju engleskog jezika.

Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od tri mjeseca) i dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta (ne stariji od 30 dana) primljeni kandidat je dužan dostaviti na dan početka rada.

Svi kandidati koji budu ispunjavali uslove tražene u tekstu Javnog oglasa podliježu postupku provjere osposobljenosti za obavljanje poslova radnih mjesta za koja su aplicirali (testiranje i intervju).

Prijave na Javni oglas dostavljaju se putem pošte preporučeno na adresu: Ured koordinatora za reformu javne uprave pri Uredu predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Sarajevo – Vrazova 9, uz naznaku "Prijava na Javni oglas".

    
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti razmatrane.

ZAMJENIK KOORDINATORA
ZA REFORMU JAVNE UPRAVE

                                                                       Suad Musić