URED KOORDINATORA ZA REFORMU JAVNE UPRAVE
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI USLUGE

 

 

 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA

Organizacija: Ured koordinatora za reformu javne uprave

Kontakt osoba: Marina Kavaz-Siručić

Adresa: Vrazova 9

Poštanski broj: 71000

Grad: Sarajevo

Identifikacioni broj: 4200334950020

Telefon: 033/565-763

Fax: 033/565-761

E-mail:marina.ks@parco.gov.ba

Internet adresa: www.parco.gov.ba

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE

Kao pod I.1.

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI DOKUMENTACIJA

Kao pod I.1.

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE ZA UČEŠĆE

Kao pod I.1.

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN)

I.5.b na državnom nivou, ostali

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. VRSTA UGOVORA

Usluge

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN)

Ne

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA

Ugovor o uslugama za implementaciju projekta "Obuka službenika za odnose s javnošću", Odluka o nabavci br. 01-07-73-9/09

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA

Obuka službenika za odnose s javnošću kao u tenderskoj dokumentaciji.

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA

Kao u tenderskoj dokumentaciji. Maksimalna vrijednost budžeta za ugovor je 160.250,00 KM sa uračunatim PDV-om.

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA

U Bosni i Hercegovini i zemlji Evropske unije, a kako je bliže dato u projektnom zadatku.

II.7. PODJELA NA LOTOVE

Ne

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (član 17. ZJN) (ukoliko je primjenjivo)

Ne

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA

5 mjeseci od potpisivanja ugovora, kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji.

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU, ukoliko se zahtijeva (član 16 ZJN)

Da, u iznosu od 2000,00 KM.

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI SA GARANCIJOM ZA PONUDU (član 16-17 UPZ)

Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA, ukoliko se zahtijeva (član 16. ZJN)

Ne

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA, ako je primjenjivo (član 19. UPZ)

Ukoliko ponuđač zahtijeva avansno plaćanje dužan je obezbijediti avansnu garanciju, kako je dato u tenderskoj dokumentaciji

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE – LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN)

Dokumenti kojima ponuđač dokazuje da je upoznat i da se na njega ne odnosi nijedan od slučajeva navedenih u članu 23. Zakona o javnim nabavkama na način i u formi kako je dato u tenderskoj dokumentaciji.

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE – SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (član 24. ZJN)

Dokumenti o registraciji ponuđača za obavljanje relevantne djelatnosti kako je dato u tenderskoj dokumentaciji.

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE – EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN)

Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je dato u tenderskoj dokumentaciji.

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE – TEHNIČKA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN)

Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je dato u tenderskoj dokumentaciji.

Odjeljak IV: POSTUPAK

IV.1. VRSTA POSTUPKA

Otvoreni

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN)

a) Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ)

Da, kako je dato u tenderskoj dokumentaciji

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN)

Tenderska dokumentacija može se preuzeti do 08.09.2009. godine svakim radnim danom od 10,00 do 16,00 sati na adresi ugovornog organa navedenoj pod I.1. ili će biti dostavljena zainteresiranim dobavljačima na njihov zahtjev. Zahtjev za dostavu tenderske dokumentacije dobavljači trebaju poslati u pisanoj formi (putem pošte ili faksa). Nije predviđena novčana naknada za preuzimanje tenderske dokumentacije.

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE

Ponude se podnose na jednom od službenih jezika BiH

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA ZA UČEŠĆE

18.09.2009. godine u 12,00 sati

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN OBEZBIJEDITI

120 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda.

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA

Ugovorni organ će izvršiti javno otvaranje punuda u otvorenom postupku dana 18.09. 2009. godine na adresi Vrazova 9, u Sarajevu u 12,00 sati.

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

1. Ponuda treba da sadrži sve tražene dokumente navedene u ovom obavještenju o nabavci, kao i dokumente navedene u tenderskoj dokumentaciji na način i u formi utvrđenoj u tenderskoj dokumentaciji, u suprotnom ista može biti eliminirana zbog formalno pravnih ili suštinskih nedostataka.

2. Dobavljači mogu u pisanoj formi (putem pošte ili faksa) od ugovornog organa tražiti pojašnjenje tenderske dokumentacije najkasnije 10 dana prije isteka roka za podnošenje ponude navedenog pod IV.6. tj. do 8.09. 2009. god. ili dostavljanjem pisma na faks broj 033/565-761, kontakt osoba: Marina Kavaz-Siručić.

3. Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove ponuđača nastale po ovom obavještenju o javnoj nabavci.

4. Ugovorni organ zadržava pravo da prekine-otkaže postupak dodjele ugovora iz razloga-slučajeva navedenih u članu 12. Zakona o javnim nabavkama, o čemu će obavijestiti ponuđače i objaviti obavještenje o otkazivanju.