Na osnovu člana 8. st. 2., 3. i 4. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 26/04, 7/05 i 48/05), člana 6b. stav (3) Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ureda predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine (broj 01-1-547/2003 od 24.12.2003. godine, broj: 01-02-1424/05 od 17.05.2005. godine, VM broj: 280/05 od 08.12.2005. godine, broj: 01-02-954/08 od 24.04.2008. godine, VM broj: 59/08 od 24.04.2008. godine) i Odluke o potrebi prijema u radni odnos na neodređeno vrijeme zaposlenika u Ured koordinatora za reformu javne uprave pri Uredu predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine (broj 01-34-91/09 od 09.03.2009. godine) Ured koordinatora za reformu javne uprave pri Uredu predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, raspisuje

 

JAVNI OGLAS

za popunu radnih mjesta zaposlenika u Uredu koordinatora za reformu javne uprave pri Uredu predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine na neodređeno vrijeme.

Viši referent za informacione tehnologije                       1 izvršilac

Opis poslova i zadataka: Administrira, unapređuje i razvija računarsku mrežu i mrežne servise Ureda za RJU; administrira baze podataka Ureda za RJU; obezbjeđuje ispravan rad računarske mreže; redovno obezbjeđuje i ažurira informacije po svim aspektima djelokruga rada; predlaže plan umrežavanja i internet konekcije i stara se o njegovoj realizaciji; planira sistem bezbjednosti mreže; sarađuje sa vanjskim konsultantima u planiranju i pokrivanju potreba Ureda za RJU, obavlja ostale zadatke koje mu dodjeljuje šef Jedinice i koordinator.

Posebni uslovi:

 • SSS tehničkog smjera
 • najmanje šest mjeseci odgovarajućeg radnog iskustva
 • dobro poznavanje rada sa informaciono – komunikacijskim tehnologijama
 • odlično poznavanje standardnih softverskih paketa
 • dobro poznavanje engleskog jezika.

Status: zaposlenik

Broj izvršilaca: jedan (1)

Pored posebnih uslova navedenih u Javnom oglasu, kandidati moraju ispunjavati i opšte uslove propisane članom 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine (da imaju navršenih 18 godina života, da su državljani BiH, da protiv njih nije pokrenut krivični postupak, da nisu obuhvaćeni odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, da su fizički i psihički sposobni za obavljanje poslova radnog mjesta).

Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja (do 28.3.2009.)

Uz prijavu na Javni oglas potrebno je dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova traženih u tekstu Javnog oglasa, i isti moraju biti originali ili ovjerene kopije.

Potrebni dokumenti:

 • prijava sa kratkom biografijom
 • lična karta izdata od CIPS-a
 • diploma o završenoj srednjoj školi
 • dokaz o traženom radnom iskustvu (potvrda, uvjerenje ili radna knjižica)
 • ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine
 • dokaz o dobrom poznavanju engleskog jezika.

Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od tri mjeseca) i dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta (ne stariji od 30 dana) primljeni kandidat je dužan dostaviti na dan početka rada.

Svi kandidati koji budu ispunjavali uslove tražene u tekstu Javnog oglasa podliježu postupku provjere osposobljenosti za obavljanje poslova radnih mjesta za koja su aplicirali (testiranje i intervju).

Prijave na Javni oglas dostavljaju se na adresu: Ured koordinatora za reformu javne uprave pri Uredu predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Sarajevo – Vrazova 9, uz naznaku "Prijava na Javni oglas".

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti razmatrane.

                                    KOORDINATOR ZA REFORMU JAVNE  UPRAVE

                                                              Nevenka Savić