Sastanak Nadzornog tima za implementiranje Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za oblast Institucionalna komunikacija, sa sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje zapisnika sa prethodnog sastanka Nadzornog tima

2. Razmatranje i izjašnjavanje o prihvatljivosti zajedničkog projektnog prijedloga "Obuka službenika za odnose s javnošću"

3. Razmatranje i izjašnjavanje o prihvatljivosti zajedničkog projektnog prijedloga "Publikovanje informativnog materijala"

4. Razno

biće održan u petak, 6.03.2009. godine, s početkom u 12 sati, u prostorijama Vlade Brčko distrikta, ul. Bulevar mira 1, Brčko.