Sastanak Nadzornog tima za oblast Upravljanje ljudskim potencijalima, sa sljedećim dnevnim redom:

1.   Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Nadzornog tima za oblast Upravljanje ljudskim potencijalima

2.    Razmatranje nacrta projektnog zadatka "Razvoj sistema za upravljanje učinkom u strukturama državne službe u BiH''

 3.    Razmatranje individualnog projektnog prijedloga ''Uspostava savremenih odjela za menadžment ljudskim potencijalima u ministarstvima i institucijama Federacije BiH''

4.    Informisanje o projektnim aktivnostima u vezi sa implementacijom projekta ''Unaprijeđenje procesa zapošljavanja i odabira kadrova u državnoj službi''

5.    Razno.

 

bit će održan u ponedjeljak15.12.2008. godine, s početkom u 11 sati, u prostorijama Agencije za državnu službu FBiH, Dola br.15, Sarajevo.