U sklopu projekta "Promoviranje antidiskriminacijskih zakona i prakse u BiH" koji implementira udruženje Vaša prava BiH u partnerstvu s Public Interest Law Institute u Sarajevu je danas održana Nacionalna konferencija "Borba protiv diskriminacije u BiH – strategija i aktivnosti".

Cilj konferencije bio je pružanje osnove za konstruktivni dijalog o antidiskriminacijskim pravnim reformama koje je iniciralo Vijeće ministara BiH, odnosno o Nacrtu zakona o zabrani diskriminacije BiH, te prezentiranje različitih pogleda kao podršku inicijativama za reformu.

Najčešći razlozi diskriminacije, utvrdili su u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice, a na osnovu 4.500 žalbi i predstavki bh. građana, su neadekvatan i neodgovarajući standard rada državnih i javnih službi ili pogrešna primjena zakona.

Poseban problem predstavljaju zakoni koji nisu usaglašeni s međunarodnim standardima iz oblasti ljudskih prava i osnovnih sloboda koje je prihvatila BiH, odnosno postoje nejadnaka zakonska rješenja koja za posljedicu imaju neravnopravan položaj građana BiH, naročito ranjivih skupina.

Nacrtom zakona definisana je direktna i indirektna diskriminacija ali i mobing i uznemiravanje.

Kako je najavljeno, radna grupa Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice uskoro bi trebala završiti Nacrt zakona o zabrani diskriminacije koji će biti proslijeđen Vijeću ministara BiH na razmatranje.