Sastanak Nadzornog tima za implementaciju Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za oblast Razvoj kapaciteta za kreiranje politika i koordinaciju, sa sljedećim dnevnim redom:

1.    Usvajanje zapisnika sa prethodnog sastanka Nadzornog tima
2.    Razmatranje i izjašnjavanje o projektnom prijedlogu „Skica      razvoja   centralnih organa vlada u BiH – implementacija faze I“
3.    Razmatranje stanja u predmetnoj oblasti i dogovor oko budućih   aktivnosti
4.    Razno

biće održan u ponedjeljak 27.10.2008. godine, sa početkom u 12 sati, u prostorijama Vlade Republike Srpske, Trg Republike Srpske 1, Banja Luka.
Materijali za sastanak se nalaze i na web stranici Ureda u kategoriji namijenjenoj nadzornim timovima.