Rezultati polaganja pismenog i usmenog dijela stručnog ispita u sklopu konkursa za prijem državnih službenika u Uredu koordinatora za reformu javne uprave pri Uredu predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH

KOMISIJA 1.

 

Datum polaganja za pozicije 1/01 do 1/08: pismeni – 21.07.2008. godine; usmeni (intervju) – 22.07.2008. godine

1/01 Stručni savjetnik za sektorske reforme (napomena: najmanji broj bodova za prolaznu ocjenu na usmenom dijelu stručnog ispita je 16)

Rb. Ime i prezime Član1 Član 2 Član 3 Član 4 Član 5 Pismeni (bodovi) Intervju (bodovi) Ukupno (bodovi)
1. Lejla Karamustafić
20 23 25 23 20 80 22 102
2. Goran Kosić
nije pristupio nije pristupio
3.
Rusmira Kupusović
nije pristupila
nije pristupila
4. Antun Larma
nije pristupio
nije pristupio
5. Aldijana Omeragić
28
28 28 26 25 80 27,33 107,33
6. Lejla Oruč
50 nije položila
7.
Maja Oštro
nije pristupila
nije pristupila
8.
Amela Pirić
26 26 28 25 25 80 25,66 105,66
9.
Fadil Rujević
50 nije položio
10.
Mirela Sarajlić
18 25
25
23 20 70 22,66 92,66
11.
Sejfo Selimbašić
70 nije pristupio
nije položio
12.
Slađana Škrba
28 28 28 24 27 80 27,66 107,66

 

1/02 Stručni saradnik za nadgledanje (napomena: najmanji broj bodova za prolaznu ocjenu na usmenom dijelu stručnog ispita je 16)

Rb Ime i prezime Član 1 Član 2 Član 3 Član 4 Član 5 Pismeni (bodovi) Intervju (bodovi) Ukupno (bodovi)
1. Demir Alihodžić
nije pristupio nije pristupio
2. Elvira Avdibašić
40 nije položila
3.
Haris Baždarević
nije pristupio nije pristupio
4. Arijana Beganović
nije pristupila nije pristupila
5. Adis Bešić
25
23 27 20 20 80 22,26 102,66
6.
Mirza Bisić
27 25 28 24 25 80 25,66 105,66
7.
Dragana Cicović
nije pristupila
nije pristupila
8. Emina Dervišević
27 27 28 25 20 80 26,33 106,33
9.
Igor Đokanović
nije pristupio
nije pristupio
10.
Emza Fazlić
60 nije položila
11. Adnan Hadžić 22 20 27 21 23 70 22 92
12.
Maida Ičanović
50 nije položila
13. Danko Janković
60 nije položio
14. Slavica Jevtović
60 nije položila
15. Adnan Jusufspahić 23 22 27 24 20 80 23 103
16. Adnan Kadrić
40 nije položio
17. Dragoslav Lazarević nije pristupio
nije pristupio
18. Lejla Karamustafić
20 23 25 20 20 80 21 101
19.
Sanja Kuljanin
27 28 28 25 27 80 27,33 107,33
20.
Rusmira Kupusović nije pristupila
nije pristupila
21. Senad Memić
50 nije položio
22. Muhamed Memišević
60 nije položio
23. Maja Mujakić
nije pristupila nije pristupila
24. Haris Nasić
60 nije položio
25. Aldijana Omeragić nije pristupila
nije pristupila
26.
Lejla Oruč
20 nije položila
27. Amela Pirić
60 nije položila
28.
Fadil Rujević
50 nije položio
29. Mirela Sarajlić 40 nije položila
30. Sejfo Selimbašić 20 nije položio
31. Ivana Stanić nije pristupila
nije pristupila
32. Nijaz Suljić
50 nije položio
33. Miroslav Zeković 28 28 28 25 25 100 27 127
34. Fikret Žiga
nije pristupio
nije pristupio

1/03 Šef Jedinice za materijalno-finansijske i opće poslove (napomena: najmanji broj bodova za prolaznu ocjenu na usmenom dijelu stručnog ispita je 16)

Rb Ime i prezime Član 1 Član 2 Član 3 Član 4 Član5 Pismeni (bodovi) Intervju (bodovi) Ukupno (bodovi)
1. Goran Kosić nije pristupio
nije pristupio
2. Dragica Lakić
30 29 30 29 28 100 29,33 129,33
3. Spomenka Šehovac

65 nije položila

 

1/04 Viši stručni saradnik za materijalno-finansijske poslove (napomena: najmanji broj bodova za prolaznu ocjenu na usmenom dijelu stručnog ispita je 16)

Rb Ime i prezime Član 1 Član 2 Član 3 Član 4 Član5 Pismeni (bodovi) Intervju (bodovi) Ukupno (bodovi)
1. Mika Aleksić 50 nije položila
2. Svjetlana Andrić
60 nije položila
3.
Halid Busuladžić
25 25 27 24 23 90 24,66 114,66
4. Igor Đokanović
nije pristupio
nije pristupio
5. Rusmira Kupusović

nije pristupila
nije pristupila

1/05 Stručni saradnik za poslove likvidature (napomena: najmanji broj bodova za prolaznu ocjenu na usmenom dijelu stručnog ispita je 16)

Rb Ime i prezime Član 1 Član 2 Član 3 Član 4 Član 5 Pismeni (bodovi) Intervju (bodovi) Ukupno (bodovi)
1. Svjetlana Andrić
nije pristupila nije pristupila
2. Halid Busuladžić
nije pristupio
nije pristupio
3.
Dragana Cicović nije pristupila
nije pristupila
4. Julija Gočević
30 nije položila
5. Danko Janković
25
21 27 23 25 90 24,33 114,33
6. Rusmira Kupusović
nije pristuplia
nije pristupila
7. Mersud Lugavić 60 nije položio
8. Mira Zekić
nije pristupila
nije pristupila
9. Miroslav Zeković
nije pristupio
nije pristupio

1/06 Viši stručni saradnik za odnose s javnošću (napomena: najmanji broj bodova za prolaznu ocjenu na usmenom dijelu stručnog ispita je 16)

Rb Ime i prezime Član 1 Član 2 Član 3 Član 4 Član 5 Pismeni (bodovi) Intervju (bodovi) Ukupno (bodovi)
1. Dragica Elez
50 nije položila
2. Vedrana Faladžić
27 25 28 25 20 100 25,66 125,66
3.
Dunja Jelovac
nije pristupila
nije pristupila
4. Zumra Mališević 26 23 28 25 22 70 24,66 94,66
5. Aldijana Omeragić

nije pristupila
nije pristupila
6. Lejla Oruč
26 24 28 25 20 80 25 105
7. Mirnes Zukanović
50 nije položio

1/07 Viši stručni saradnik za pravne poslove (napomena: najmanji broj bodova za prolaznu ocjenu na usmenom dijelu stručnog ispita je 16)

Rb Ime i prezime Član 1 Član 2 Član 3 Član 4 Član 5 Pismeni (bodovi) Intervju (bodovi) Ukupno (bodovi)
1. Svjetlana Bošnjak
27 29 28 27 28 100 27,66 127,66
2. Vahid Krličević
nije pristupio
nije pristupio
3. Antun Larma

nije pristupio
nije pristupio

1/08 Viši stručni saradnik za upravljanje ljudskim potencijalima (napomena: najmanji broj bodova za prolaznu ocjenu na usmenom dijelu stručnog ispita je 16)

Rb Ime i prezime Član 1 Član 2 Član 3 Član 4 Član 5 Pismeni (bodovi) Intervju (bodovi) Ukupno (bodovi)
1. Demir Alihodžić
nije pristupio
nije pristupio
2. Haris Baždarević
nije pristupio
nije pristupio
3.
Emina Dervišević
29 27 29 27 28 80 28 108
4. Dragica Elez
30 nije položila
5. Lejla Kadušić
nije pristupila
nije pristupila
6.
Lejla Karamustafić
50 nije položila
7.
Elma Koštović
40 nije položila
8. Rusmira Kupusović
nije pristupila
nije pristupila
9.
Vahid Krličević
nije pristupio
nije pristupio
10.
Muhamed Memišević
60 nije položio
11.
Haris Nasić
50 nije položio
12.
Lejla Oruč
26 28 29 27 28 70 27,66 97,66
13.
Amela Pirić
50 nije položila
14. Fadil Rujević
30 nije položio
15. Mirela Sarajlić 50 nije položila
16.
Sejfo Selimbašić
30 nije položio
17. Amela Vranac 50 nije položila

 

2. KOMISIJA

Datum polaganja: 21.07.2008. godine

1/09 Stručni saradnik za poslove prevođenja (napomena: najmanji broj bodova za prolaznu ocjenu na usmenom dijelu stručnog ispita je 16)

Rb Ime i prezime Član 1 Član 2 Član 3 Član 4 Član 5 Pismeni (bodovi) Intervju (bodovi) Ukupno (bodovi)
1. Damir Alihodžić nije pristupio
nije pristupio
2. Svjetlana Bjelić
50 nije položila
3.
Sanja Dubovina
nije pristupila
nije pristupila
4. Novka Govedarica – Lučić
20 nije položila
5. Lejla Havić

nije pristupila nije pristupila
6. Dubravka Ištuk – Pavlović nije pristupila
nije pristupila
7. Hašim Kovačić
nije pristupio
nije pristupio
8. Sanja Kuljanin
27 28 27 25 23 70 26,33 96,33
9. Bojan Ognjenović
nije pristupio
nije pristupio
10. Selma Poturović – Zatega
25 26 28 20 25 80 25,33 105,33
11. Staša Sihrovski
29 29 30 30 28 100 29,33 129,33
12. Dobrila Vitomir
60 nije položila

 

Rezultate možete pogledati i na web stranici Agencije za Državnu službu Bosne i Hercegovine