Sastanak Nadzornog tima za implementaciju Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za oblast Unaprijeđenje kvaliteta i procedura izrade i donošenja propisa, sa sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje Poslovnika o radu Nadzornog tima za oblast Unaprijeđenje kvaliteta i procedura izrade i donošenja propisa;

2. Izbor Predsjedavajućeg Nadzornog tima Unaprijeđenje kvaliteta i procedura izrade i donošenja propisa;

3. Prezentacija stanja u predmetnoj oblasti;

4. Diskusija o prioritetnim mjerama za realizaciju i nominiranje novih projektnih prijedloga;

5. Razno

biće održan u petak 04.07.2008. godine, sa početkom u 11 sati, u prostorijama Ureda za zakonodavstvo Federacije Bosne i Hercegovine, Alipašina 41, Sarajevo.

Radni materijali za ovaj sastanak dostupni su u sekciji za registrovane korisnike – Materijali nadzornih timova