URED KOORDINATORA ZA REFORMU JAVNE UPRAVE

OBAVJEŠTENJE

 

 

O NABAVCI

USLUGE

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA

Organizacija: Ured koordinatora za reformu javne uprave

Kontakt osoba: Aleksandar Karišik

Adresa: Bjelave 85

Poštanski broj: 71000

Grad: Sarajevo

Identifikacioni broj: 4200334950020

Telefon: 033/551-295

Fax: 033/551-295

E-mail: parco.office@parco.gov.ba

Internet adresa: www.parco.gov.ba

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE

Kao pod I.1.

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI DOKUMENTACIJA

Kao pod I.1.

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE

Kao pod I.1.

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN)

I.5.b na državnom nivou, ostali

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. VRSTA UGOVORA

Usluge

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN)

Ne

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA

Ugovor o konsultantskim uslugama obuke službenika organa uprave u Bosni i Hercegovini, Odluka o nabavci br. 01-07-EŠ-153/08

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA

Obuka službenika organa uprave u Bosni i Hercegovini kao u tenderskoj dokumentaciji

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA

Kao u tenderskoj dokumentaciji

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA

Sarajevo, Banja Luka i Brčko kao u tenderskoj dokumentaciji

II.7. PODJELA NA LOTOVE

Ne

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (član 17. ZJN)

Ne

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA

7 mjeseci od dodjele ugovora

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (član 16. ZJN)

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 19. UPZ)

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE – LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN)

Dokumenti kojima ponuđač dokazuje da je upoznat i da se na njega ne odnosi nijedan od slučajeva navedenih u članu 23. Zakona o javnim nabavkama na način i u formi kako je dato u tenderskoj dokumentaciji.

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE – SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (član 24. ZJN)

Dokumenti o registraciji ponuđača za obavljanje relevantne djelatnosti kako je dato u tenderskoj dokumentaciji.

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE – EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN)

Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je dato u tenderskoj dokumentaciji.

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE – TEHNIČKA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN)

Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je dato u tenderskoj dokumentaciji.

Odjeljak IV: POSTUPAK

IV.1. VRSTA POSTUPKA

Ograničeni

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN)

a) Samo najniža cijena

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ)

Da

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN)

Tenderska dokumentacija za fazu predkvalifikacije može se preuzeti do 6. 6. 2008. godine svakim radnim danom od 10,00 do 16,00 sati na adresi ugovornog organa navedenoj pod I.1. ili će biti dostavljena zainteresiranim kandidatima na osnovu pisanog zahtjeva.

Nije predviđena novčana naknada za preuzimanje tenderske dokumentacije.

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA UČEŠĆE

16. 6. 2008. godine do 12,00 sati

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN OBEZBIJEDITI

90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ)

Ugovorni organ će izvršiti otvaranje zahtjeva za učešće u ograničenom postupku nakon krajnjeg roka koji je određen za prijem zahtjeva. Otvaranje neće biti javno.

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

U skladu s članom 14. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavakma BiH, ugovorni organ zadržava pravo na naknadno pismeno traženje dodatnih informacija i dodatne dokumentacije, kao i pravo da prihvati zahtjev koji sadrži greške ili propuste koji se mogu ispraviti, a tim se ne mijenja bitni aspekt zahtjeva, niti narušava konkurencija.

Zainteresirani kandidati mogu u pismenoj formi (putem pošte ili faksa) od ugovornog organa tražiti pojašnjenje tenderske dokumentacije za fazu pretkvalifikacije najkasnije 10 dana prije isteka roka za podnošenje zahtjeva navedenog u IV.6. tj. najkasnije do 16. 6. 2008. godine.

Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove ponuđača nastale po ovom obavještenju o javnoj nabavci.

Ugovorni organ zadržava pravo da prekine-otkaže postupak dodjele ugovora iz razloga-slučajeva navedenih u članu 12. Zakona o javnim nabavkama, o čemu će obavijestiti ponuđače i objaviti obavještenje o otkazivanju.