Na osnovu člana 8. st. 2., 3. i 4. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 26/04, 7/05 i 48/05), člana 6b. stav 3. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ureda predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine (broj 01-1-547/2003 od 24.12.2003. godine, broj: 01-02-1424/05 od 17.05.2005. godine, VM broj: 280/05 od 08.12.2005. godine, broj: 01-02-954/08 od 24.04.2008. godine, VM broj: 59/08 od 24.04.2008. godine) i Odluke o potrebi prijema u radni odnos na neodređeno vrijeme četiri zaposlenika u Ured koordinatora za reformu javne uprave pri Uredu predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine (broj 01-34-DL-149/08 od 12.05.2008. godine) Ured koordinatora za reformu javne uprave pri Uredu predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, raspisuje

JAVNI OGLAS

za popunu radnih mjesta zaposlenika u

Ured koordinatora za reformu javne uprave pri Uredu predsjedavajućeg

Vijeća ministara Bosne i Hercegovine na neodređeno vrijeme

 

1. Viši referent za blagajničke poslove 1 izvršilac

2. Viši referent za informacione tehnologije 1 izvršilac

3.Vozač-kurir 2 izvršioca

 

1. Viši referent za blagajničke poslove

Opis poslova i zadataka: obavlja kontrolu tačnosti upisanih iznosa i potpisa na finansijskim dokumentima i instrumentima plaćanja; vrši izradu specifikacija za gotovinsko plaćanje; priprema zahtjev za podizanje gotovine, vrši unos i isplatu gotovinskih sredstava u blagajni i izradu blagajničkog dnevnika; vodi knjigu ulaznih faktura, te obavlja i druge poslove koje odredi šef Jedinice i koordinator.

Posebni uslovi:

• SSS ekonomskog smjera;

• najmanje šest mjeseci odgovarajućeg radnog iskustva;

• poznavanje relevatnih procedura vezanih za finansije; odlične analitičke vještine;

• pouzdano prosuđivanje, fleksibilnost i pouzdanost;

• poznavanje rada na računaru uključujući radno znanje Excel-a.

 

2. Viši referent za informacione tehnologije

Opis poslova i zadataka: Administrira, unapređuje i razvija računarsku mrežu i mrežne servise Ureda za RJU; administrira baze podataka Ureda za RJU; obezbjeđuje ispravan rad računarske mreže; redovno obezbjeđuje i ažurira informacije po svim aspektima djelokruga rada; predlaže plan umrežavanja i internet konekcije i stara se o njegovoj realizaciji; planira sistem bezbjednosti mreže; sarađuje sa vanjskim konsultantima u planiranju i pokrivanju potreba Ureda za RJU, obavlja ostale zadatke koje mu dodjeljuje šef Jedinice i koordinator.

Posebni uslovi:

• SSS tehničkog smjera;

• najmanje šest mjeseci odgovarajućeg radnog iskustva;

• dobro poznavanje rada sa informaciono – komunikacijskim tehnologijama;

• odlično poznavanje standardnih softverskih paketa;

• dobro poznavanje engleskog jezika.

3. Vozač – kurir

Opis poslova i zadataka: Upravlja motornim vozilom za potrebe Ureda za RJU, redovno se stara o održavanju vozila, tehničkoj ispravnosti, registraciji, čuvanju i čistoći vozila; odgovoran je za motorno vozilo i opremu u skladu sa zakonom; obavezan je brinuti o sigurnosti vozila i parkiranju; obavlja poslove interne i eksterne dostave pošte i materijala za potrebe Ureda za RJU, te obavlja i druge poslove koje odredi šef Jedinice i koordinator.

Posebni uslovi:

• SSS tehničkog smjera;

• položen vozački ispit “B” kategorije;

• najmanje šest mjeseci odvovarajućeg radnog iskustva.

Pored posebnih uslova navedenih u Javnom oglasu, kandidati moraju ispunjavati i opšte uslove propisane članom 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine (da imaju navršenih 18 godina života, da su državljani BiH, da protiv njih nije pokrenut krivični postupak, da nisu obuhvaćeni odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, da su fizički i psihički sposobni za obavljanje poslova radnog mjesta).

Javni oglas ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja.

Uz prijavu na Javni oglas potrebno je dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova traženih u tekstu Javnog oglasa, i isti moraju biti originali ili ovjerene kopije.

Potrebni dokumenti:

• prijava sa kratkom biografijom;

• lična karta izdata od CIPS-a;

• diploma o završenoj srednjoj školi;

• dokaz o traženom radnom iskustvu (potvrda, uvjerenje ili radna knjižica);

• ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine;

• za poziciju 3. Vozač-kurir – vozačka dozvola “B” kategorije.

Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od tri mjeseca) i dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta (ne stariji od 30 dana) primljeni kandidat je dužan dostaviti na dan početka rada.

Svi kandidati koji budu ispunjavali uslove tražene u tekstu Javnog oglasa podliježu postupku provjere osposobljenosti za obavljanje poslova radnih mjesta za koja su aplicirali (testiranje i intervju).

Prijave na Javni oglas dostavljaju se na adresu: Ured koordinatora za reformu javne uprave pri Uredu predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Sarajevo – Bjelave 85, uz naznaku "Prijava na Javni oglas".

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti razmatrane.

 

Download teksta oglasa u pdf formatu