Dnevni avaz: Dom naroda BiH na današnjoj sjednici u Sarajevu trebalo  bi se izjasniti o konačnom prijedlogu izmjena i dopuna Izbornog zakona BiH, Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu, te izmjenama i dopunama Zakona o Službi za poslove sa strancima.

Delegati će razmatrati i izjasniti se o principima okvirnog zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih ili drugih nesreća u BiH, izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku BiH, zakonu o lijekovima i medicinskim sredstvima, te zakonu o plaćama i naknadama u institucijama BiH, te okvirnog zakona o srednjem stručnom obrazovanju i obuci u BiH.