Večernji list BH: Ako se usvoje ustavni amandmani koji predlažu nevladine organizacije predvođene Forumom građana Tuzle, građanima će se jamčiti pravo na lokalnu i regionalnu samoupravu, a općinama sigurni izvor financiranja.

Javne rasprave

Predstavnici Foruma nekadašnji dopredsjednik FBiH  Šahbaz  Džihanović i bivši član Središnjeg izbornog povjerenstva BiH Vehid Šehić, predstavili su Prijedlog tih ustavnih amandmana, kao i Nacrt zakona o principima lokalne samouprave u BiH, kako bi se pitanje lokalne samouprave konačno riješilo.

Do tih prijedloga došlo se nakon serije javnih rasprava, na kojima je sudjelovalo više od 300 sudionika, uglavnom predstavnika općina, gradova i nevladinih organizacija Prvim amandmanom građanima se jamči pravo na lokalnu i regionalnu samoupravu sukladno Europskoj povelji o lokalnoj samoupravi.

Razvoj općina

Druga dva amandmana podraziumjevaju  da lokalna samouprava i ma pravo na vlastite izvore financija, a da država BiH i entiteti osiguravaju odgovarajuće postupke i mjere financijskog izjednačavanja radi osiguranja ravnomjernog razvoja lokalnih zajednica na cijelom prostoru zemlje.

Neka od tih pitanja, kao što je financijska nezavisnost općina, pobliže regulira Nacrt spomenutog zakona, za koji Šehić i Džihanović vjeruju da će biti prihvaćen. Posebno značajnim smatraju osiguranje razvoja siromašnih općina, što se može postići kroz redistribuciju sredstava s viših razina vlasti BiH prema nerazvijenim općinama. Predloženi zakon predviđa i stvaranje određenih "statističkih regija" koje neće imati administrativni karakter, ali će omogućiti općinama da se mogu udruživati radi ostvarivanja interesa svojih građana kroz različite projekte.