Drugi zajednički sastanak članova i zamjenika članova nadzornih timova za implementaciju Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH, održan je 11. marta 2008. godine u Sarajevu.

Učesnici sastanka su u raspravi o Prijedlogu poslovnika o radu nadzornih timova usaglasili tekst ovog dokumenta i izrazili spremnost da ga na sastanku i usvoje, kako bi rad ovih međuvladinih radnih tijela za provođenje Strategije reforme javne uprave postao i formalno operativan. Zbog proceduralnih ograničenja, dogovoreno je da Ured koordinatora za reformu javne uprave u roku od sedam dana prečisti tekst Poslovnika shodno promjenama dogovorenim na sastanku, nakon čega će ga u istovjetnom tekstu usvojiti nadzorni timovi za svaku reformsku oblast.

Foto galerija

Članovima i zamjenicima članova nadzornih timova na sastanku su prezentovani i rezultati prvog godišnjeg Izvještaja o monitoringu provođenja Akcionog plana 1, koji je upućen Vijeću ministara na saglasnost. Koordinatori reformskih oblasti u Uredu kooridnatora su učesnike sastanka informisali i o trenutnim aktivnostima na pripremi i realizaciji projekata reforme javne uprave koji će biti finansirani iz Fonda za reformu javne uprave i budžeta upravnih nivoa u BiH.