Tema treće radionice društvenog integriteta, koja je održana 09. novembra 2007. godine u Sarajevu, bila je sveobuhvatan strateški pristup borbi protiv korupcije, koji podrazumijeva jasne mehanizme koordinacije, kao i monitoring i evaluaciju provodenja planiranih mjera.

Cilj je bio ponuditi analitički osvrt na dosadašnji pristup u planiranju i provođenju strategije i akcionih planova.

Na bazi pripremljenih analiza od strane ekspertskog tima usvojeni su određeni zaključci koje možete pogledati u dokumentu Zaključci treće radionice društvenog integriteta.