Njegova Ekselencija. Ambasador Dimitris Kourkulas održao je sastanak sa Koordinatorom za reformu javne uprave BiH gdjom Nevenkom Savić i Zamjenikom koordinatora gdinom Suadom Musićem u Delegaciji Europske Komisije u Sarajevu, 25. oktobra 2007. godine

Na sastanku su razmatrana pitanja o trenutnom stanju reforme javne uprave, naročito u pogledu imenovanja predstavnika svih upravnih nivoa vlasti za rad u zajedničkim nadzornim timovima i početku njihovog rada te pitanja vezana za početak operativnog funkcioniranja Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave.

Ambasador Kourkulas je informiran o rezultatu prethodno održanog plenarnog sastanka članova i zamjenika članova svih nadzornih timova i o koracima koji se poduzimaju sa ciljem stvaranja uvjeta za operativan rad ovih timova. Rukovodostvo Ureda koordinatora za reformu javne uprave upoznalo je Ambasadora i sa aktivnostima poduzetim za početak rada Fonda za reformu javne uprave, a naročito sa činjenicom da je u Uredu već pripremljen značajan broj idejnih projektnih prijedloga koji će se nakon razmatranja kroz nadzorne timove uputiti Upravnom odboru Fonda radi finansiranja. U tom kontekstu naznačen je i značaj osiguranja nastavka projekta tehničke pomoći Uredu koordinatora finansiranog od strane Europske komisije.

Ambasador Kourkulas potcrtao je očekivanje i potrebu za brzim otpočinjanjem rada Fonda što bi učvrstilo uvjerenje donatora o opravdanosti njegovog osnivanja i omogućilo brže provođenje Akcionog plana 1 za reformu javne uprave.

Zaključeno je kako je potrebno nastaviti sa radom i intenzivirati aktivnosti za uspostavu efikasnih procedura odobravanja projektnih prijedloga kroz nadzorne timove i Upravni odbor Fonda u cilju što skorijeg početka korištenja donatorskih sredstava.