Prvi sastanak predstavnika Ureda koordinatora i predstavnika lokalne samouprave

"Ured koordinatora je razmatrao Strategiju reforme lokalne samouprave i mi podržavamo i pozdravljamo ovaj dokument. Lokalna samouprava je bitan dio javne uprave, te reforma jednog segmenta nije moguća bez komplementarne reforme drugog." istakao je g-din Suad Musić, zamjenik državnog koordinatora za reformu javne uprave u BiH. "Na inicijativu lokalnih nivoa vlasti u BiH i uz pomoć partnerske grupe sačinjene od najuspješnijih lokalnih zajednica, ekspertski tim kreirao je Strategiju razvoja lokalne samouprave. Sada ta Strategija dospijeva na dnevni red vlasti u BiH i dobija status dokumenta koji postaje komplementaran sa Strategijom reforme javne uprave." rekao je g-din Zdravko Miovčić, direktor EDA razvojne agencije, kreatora Strategije.

Ovim kratkim predstavljanjima dva značajna dokumenta koja definišu reformski proces u oblasti javnog sektora u BiH otpočeo je prvi sastanak inicijatora reforme na višim nivoima javne uprave – državnom i entitetskim, i na nižem nivou – nivou lokalnih zajednica u BiH. Sastanak pod nazivom "Razmatranje Strategije reforme lokalne samouprave i Strategije reforme javne uprave u BiH u kontekstu njihove međusobne povezanosti i usaglašenosti" održan je 05.12. 2006. godine u prostorijama Ureda koordinatora za refromu javne uprave (PARCO) u Sarajevu. Sastanak je inicirao PARCO, i okupio je značajan broj učesnika, iz sljedećih institucija: Saveza općina i gradova FBiH (SOGFBiH), OHR–a, UNDP-a, OSCE-a, USAID-a, Holandske ambasade u BiH, Delegacije Europske komisije u BiH, Švedske ambasade/SIDA Projekta, GAP Projekta. Kao direktni predstavnici lokalne samouprave u BiH prisutni su bili, pored predstavnika SOGFBiH, g-din Vlado Alilović, načelnik općine Vitez, i već pomenuti g-din Zdravko Miovčić, direktor Ekonomske razvojne agencije (EDA) iz Banjaluke. Predstavnici Asocijacije lokalnih vlasti Republike Srpske, na čelu sa predsjednikom, g-dinom Radomirom Kezunovićem, su izrazili žaljenje zbog spriječenosti da prisustvuju ovom sastanku ali su organizatorima dostavili informaciju da podržavaju inicijativu za saradnju i najavili aktivno sudjelovanje u narednim sastancima i zajedničkom radu.

Organizatora sastanka, PARCO, predstavljao je g-din Suad Musić, zamjenik državnog koordinatora, zajedno sa uposlenicima Ureda. Također, svoj doprinos sastanku dali su i eksperti iz Projekta Europske komisije za tehničku pomoć PAR procesu, predvođeni vođom Projekta, gospodinom Folkertom Milchom.

Zahvaljujući izuzetnoj posjećenosti, kao i zainteresovanosti učesnika, sastanak je pružio veoma kvalitetnu diskusiju. Očekivani rezultat sastanka bio je iniciranje korisnog dijaloga koji podrazumijeva iskustveno iznošenje ideja, stavova i mišljenja po pitanju razvoja lokalne samouprave i javne uprave u skladu sa usvojenim strategijama. U skladu sa zacrtanim ciljem, a na osnovu reakcija učesnika, sastanak je ispunio očekivanja i ocijenjen je kao veoma konstruktivan.

Ideja o sazivanju ovog sastanka, kao uvoda za pokretanje intenzivne i sveobuhvatne saradnje sa predstavnicima lokalne samouprave, potekla je iz Ureda koordinatora. Nastala je kao rezultat odlučnosti PARCO-a da u implementaciju reforme javne uprave u značajnoj mjeri uključi i lokalni nivo, a sa ciljem povećanja efikasnosti reformskog procesa. Prepoznata je velika energija s kojom lokalni nivo pristupa reformi javne uprave, kao i njihova spremnost za uključivanje u ovaj proces. S obzirom da reforma javne uprave u konačnici podrazumijeva uticaj na sve nivoe uprave, od državnog do lokalnog nivoa, uključenost predstavnika lokalnih zajednica u mnogome će poboljšati sposobnosti za provođenje reforme. Kao prvi korak u toj saradnji, PARCO je otvorio mogućnost uključivanja predstavnika lokalne zajednice u pojedine radne grupe koje će implementirati Akcioni plan I Strategije reforme javne uprave.

Sastanak je otvoren dobrodošlicom g-dina Musića koji je iznio osnovnu ideju sastanka naglašavajući da su Strategija reforme javne uprave u BiH (RJU) i Strategija razvoja lokalne samouprave (RLS) dva komplementarna dokumenta čiji ciljevi trebaju dovesti do istih rezultata. U nastavku je prisutnima predstavljena Strategiju RJU, te istaknuta njena povezanost sa Strategijom RLS i iznesen stav Ureda koordinatora o neophodnosti uske saradnja sa predstavnicima lokalne zajednice u implementaciji reforme javne uprave što je prepoznato kao obostrani interes. Nakon toga je g-đa Dragica Lakić, stručni savjetnik za reformu javne uprave u oblasti upravnog postupka informisala prisutne o planu implementacije za RJU.

Strategiju RLS prezentovao je g-din Miovčić i obuhvatio: njen nastanak, razvoj, stvaraoce, te naglasio da je Strategija RLS manje formalan dokument od Strategije RJU, i da je ona u potpunosti razvijena od strane domaćih stručnjaka. Takođe je naglasio da i on smatra da je neophodno prvenstveno usklađivanje ova dva dokumenta, kao i bliska saradnja pri implementaciji. Istaknuto je da Strategija RJU za polaznu osnovu uzima tzv. "top – down" pristup, odnosno da se reformi prilazi od vrha, dakle nivoa BiH, pa na dole, ka nižim nivoima. S druge strane, Strategija RLS polazi od pristupa "bottom – up", koji podrazumijeva fokus na najnižim nivoima od kojih se kreće ka višim. I upravo ta različitost pristupa može predstavljati značajnu korist od usklađivanja ova dva dokumenta, jer bi se onda njima praktično obuhvatili svi nivoi javne uprave koji treba da se reformišu u cilju uspješne i efikasne buduće uprave u BiH.

Nakon prezentacija dokumenata, predstavnici lokalne zajednice, donatora i organizacija uključenih u procese reforme u ovim segmentima iznijeli su svoje viđenje strategija, mogućnosti njihovog usaglašavanja i buduće saradnje. Također su iznešeni osnovni problemi sa kojima se susreću u svakodnevnom radu i koji bi mogli predstavljati kamen spoticanja pri implemetaciji reformi, prvenstveno na lokalnom nivou. Ponuđeni su i brojni komentari, prijedlozi i mišljenja koja će u mnogome pomoći u budućem radu na implementaciji reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini.

Kao bitne oblasti usklađivanja dva dokumenta i akcija koje se baziraju na njima, iz perspektive lokalne samouprave, istaknute su:

Oblast informacionih tehnologija, i u okviru toga prvenstveno koncept E-uprave;

Oblast institucionalne komunikacije, koje ukljkučuje bitno proširenje tog koncepta sa PR pristupa na pristup komunikacije institucija među sobom, kao i sa građanima kao krajnjim korisnicima;

Oblast upravljanja ljudskim potencijalima, naročito u oblasti zapošljavanja državnih službenika;

Oblast upravnog postupka, sa akcentom na uključivanje civilnog društva u ovom segmentu.

Nakon veoma kvalitetne i konstruktivne diskusije, iskristalisala su se i sljedeći konkretni prijedlozi, odnosno inicijative:

1. Uključivanje predstavnika lokalne samouprave u pojedine radne grupe za implementaciju Akcionog plana 1 Strategije RJU, predloženu od strane PARCO-a,

2. Formiranje malog ekspertskog tima koji će raditi na procjeni načina usklađivanja i implementaciji reformi javne uprave i lokalne samouprave, predloženu od strane predstavnika lokalnih zajednica

3. Osiguranje kontinuiteta u održavanju sličnih satsanka u budućem periodu i planiranje zajedničkih aktivnosti

4. Međusobna razmjena informacija od značaja za implementaciju obje Strategije i koordinisan pristup u provođenju reformskih mjera

Dogovoreno je da će se sve strane aktivno angažovati na saradnji, koordinaciji, permanentnom kontaktu i razmjeni informacija o planovima i aktivnostima. Ponuđena mišljenja, stavovi i prijedlozi izneseni tokom diskusije će se uzeti u razmatranje pri planiranju i provođenju budućih akcija u oblasti reforme javne uprave.

Ured koordinatora je ocjenio da je ovim sastankom napravljen još jedan značajan korak u svom nastojanju da uključi sve relevantne subjekte u cilju što potpunije reforme i njene implementacije.