Prvi sastanak Radne grupe za oblast upravnog postupka

Plan implementacije Strategije i Akcionog plana 1 reforme javne uprav

Grupisanje mjera iz Akcionog plana 1;

Funkcionisanje i upravljanje Fondom za reformu javne uprave (PAR fond);

Razmatranje prioriteta djelovanja

Ovo su bile neke od glavnih tema za diskusiju na sastanku Radne grupe za oblast upravnog postupka održanom 24.11.2006.godine u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave u Sarajevu.

Na sastankusu bili prisutni članovi Radne grupe; g-din Zvonimir Kutleša (Generalni sekretarijat Vijeća Ministara BiH), g-đa Fazila Musić (Ministarstvo pravde BiH), g-din Milenko Lepušina (Uprava civilne zaštite FBiH) i g-đa Milanka Šopin (Ministarstvo uprave i lokalne uprave RS), te g-din Suad Musić, g-đa Dragica Lakić, g-đica Jadranka Čečar i g-din Aleksandar Karišik ispred Ureda koordinatora za reformu javne uprave, g-din Folkert Milch i g-din Samir Mušović ispred Tim projekta tehničke pomoći EK- " Podrška Uredu koordinatora za reformu javne uprave " kao i g-đa Bianca Schönberger ispred OHR-a.

Na samom početku učesnici su upoznati sa činjenicom da su sve vlade u BiH usvojile Strategiju reforme javne uprave i Akcioni plan 1, te da se sada prelazi na njihovu implementaciju. Zatim je predstavljena šema strukture za implementaciju koja će biti ponuđena svim vladama u BiH na usvajanje, nakon čega će uslijediti operacionalizacija.Učesnicima je predstavljen prijedlog načina grupiranja aktivnosti, te napomenuto da u ovoj oblasti postoje dvije veće grupe aktivnosti: za oblast upravnog postupka i za oblast upravne inspekcije te će se u skladu s tim i aktivnosti Radne grupe kretati u ova dva pravca.

Također je bilo riječi i o utvrđivanju metodologije rada i planu budućih aktivnosti.Spomenuta je mogućnost angažovanja domaćih i stranih eksperata kao pomoć u radu Radnoj grupi, te formiranje podgrupa u okviru ove Radne grupe radi povećanja efikasnosti njenog rada. U okviru podgrupa formirala bi se jedna za oblast upravnog odlučivanja i jedna za oblast upravne inspekcije i disciplinske odgovornosti.

Istaknuto je da postoje mjere koje se mogu vršiti samostalno i one u kojima je potrebna tehnička pomoć koja će se osigurati kroz PAR fond. Idejni prijedlog za implementaciju predviđenih mjera treba da potekne iz radne grupe, nakon čega će Ured koordinatora za reformu javne uprave sačiniti projektni prijedlog i dostaviti ga Radnoj grupi na razmatranje. Usaglašeni prijedlog će se dostaviti Upravnom odboru PAR fonda na saglasnost i konačno finansiranje.

Također je istaknuto da je korištenje PAR fonda svojevrsna inovacija, jer su donatori po prvi put odlučili stavili novac na jedno mjesto i upravljanje tim novcem povjeriti domaćoj instituciji. Kako bi testirao svoje kapacitete, Ured koordinatora za reformu javne uprave je ponudio donatorima četiri pilot projekta za podršku implementaciji aktivnosti iz Akcionog plana 1, od kojih se jedan odnosi na oblast upravnog postupka, a koji će biti finansiran iz PAR fonda nakon provedene procedure.

Kao bitna činjenicaistaknuto je da se uloga predstavnika institucija drastično mijenja u odnosu na fazu pripreme Strategije i da sada imamo priliku da sami pripremimo idejne prijedloge i koncipiramo ono što mislimo da su naše stvarne potrebe, te da se ovdje očekuje podrška članova Radne grupe.

Nakon provedene diskusije po svim pomenutim temama, članovi Radne grupe su izrazili zadovoljstvo što će se otpočeti sa implementacijom Strategije za reformu javne uprave i Akcionog plana 1 i što nam je međunarodna zajednica ukazala povjerenje.Također su naglasili da će implementacija Strategije predstavljati mnogo složeniju fazu od njene pripreme. Istaknuta je važnost entitetskih koordinatora i njihovog statusa u smislu komunikacije sa njihovim vladama, te je naglašeno da se radna grupa, vezano za izmjene zakona, mora proširiti sa predstavnicima Ministarstava pravde svih nivoa, kao i predstavnicima sa opštinskog nivoa, a u nekoj fazi uključiti će se i ljudi sa univerziteta.

Nakon ovog sastanka, Radna grupa će se redovno sastajati i biće proširena neophodnim stručnjacima za ovu oblast, u cilju efikasnijeg rada. Ured koordinatora za reformu javne uprave preko Koordinatora za ovu reformsku oblast će koordinirati sve aktivnosti Radne grupe te kontaktirati sa donatorima u smislu finansiranja projekata vezanih za implementaciju iz PAR fonda. Uz to će vršiti i sve druge neophodne aktivnosti kako bi se osigurala uspješna provedba reforma javne uprave u ovoj oblasti.