Konferencija o reformi javne uprave -Brčko Distrikt BiH

10/11. novembar 2006. godine

Konferencija pod nazivom "Reforma javne uprave u Bosni i Hercegovini – pravci razvoja", održana u periodu 10. i 11. novembra 2006. godine u Brčko Distriktu BiH, za svoj osnovni cilj imala je prezentaciju dosadašnjih rezultata u oblasti reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini, kao i iniciranje smjernica i predstavljanje okvira za buduće odvijanje reformskog procesa na polju javne uprave.

Ovaj događaj okupio je značajan broj predstavnika institucija svih nivoa vlasti koje su uključene u proces reforme. Svojim prisustvom ozvaničili su ga: g-din Srđa Vranić, državni koordinator za reformu javne uprave, g-din Brano Jovičić, koordinator za reformu javne uprave iz Brčko Distrikta BiH, Dr. Raffi Gregorian, OHR Supervizor za Brčko Distrikt BiH, g-din Mirsad Ðapo, Gradonačelnik Brčko Distrikta BiH, g-din Jeroen Willems, menadžer PAR projekta pri Delegaciji Evropske Komisije u BiH i g-din Folkert Milch, Direktor projekta tehničke pomoći Evropske Komisije PAR procesu.

Takođe, u radu konferencije učešće su uzeli i zaposleni službenici iz Ureda koordinatora za reformu javne uprave, kao i predstavnici institucija sa različitih nivoa vlasti uključeni u ovaj proces i pojedini članovi radnih grupa koje su učestvovale u izradi Sistemskih pregleda javne uprave u BiH, kao temeljnih dokumenata na kojima je zasnovana Strategija reforme javne uprave sa pripadajućim Akcionim planom.

Organizator konferencije bila je Vlada Brčko Distrikta BiH i koordinator za BD, g-din Brano Jovičić, kao njen predstavnik. Finansijsku pomoć u organizaciji konferencije pružila je i Delegacija Evropske komisije preko svog Projekta tehničke pomoći reformi javne uprave i g-dina Folkerta Milcha, direktora tog projekta. Ured koordinatora za reformu javne uprave, predvođen koordinatorom, g-dinom Srđom Vranićem, aktivno je učestvovao u pripremi, organizaciji i održavanju konferencije.

Konferencija je održana u kongresnoj sali hotela "Grand Posavina" u Brčkom, i okupila je oko 70 učesnika tokom dva dana trajanja. Tematski, bila je podijeljena na dva radna dana: prvi dan obuhvatio je prezentaciju i diskusiju o aktuelnim aktivnostima iz oblasti reforme na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, dok je drugi dan bio rezervisan za pravce razvoja reforme javne uprave u Brčko Distriktu BiH. Značaj konferencije odledao se prvenstveno u tome što je, s obzirom na uspješno završen proces usvajanja Strategije od svih nivoa vlasti, po prvi put prezentovana metodologija implementacije prvog Akcionog plana i prikazani predloženi pravci u provođenju reforme, sa prikazom konkretnih aktivnosti i konkretnih mjera iz Akcionog plana, kao ključnog dokumenta za operativno usmjeravanje procesa reforme javne uprave.

Dnevni red konferencije bio je ustanovljen na način da se u toku trajanja konferencije predstave bitna i aktuelna pitanja, koja su po izlaganju bila otvorena za diskusiju od strane prisutnih učesnika. Nakon zvaničnog otvaranja i pozdravnih govora uglednih gostiju, na red je došao tematski dio i multimedijalne prezentacije određenih reformskih oblasti u implementaciji Strategije nakon čega su izlagači dalje moderirali diskusije.

Prvi dan konferencije obuhvatio je sljedeća izlaganja :

Strategija reforme javne uprave u BiH, koju je održao g-din Vranić i u kojoj je obuhvaćen proces kreiranja Strategije, preduslovi i istorijat nastanka same Startegije, proces formiranja radnih grupa, saradnju sa ekspertima iz Brčko Distrikta BiH i njihovim doprinosom u stvaranju ovog sveobuhvatnog dokumenta. U sklopu ove prezentacije dat je kraći uvod u sadržaj reforme u pojedinim oblastima, te pregled metoda kojima će se implementirati mjere iz Akcionog Plana:

Akcioni plan za provođenje reforme javne uprave u BIH, sa g-dinom Suadom Musićem, zamjenikom državnog koordinatora, kao moderatorom.

Strategija reforme javne uprave i proces eurointegracija, prezentaciju održanu od strane g. Jeroena Willemsa, menadžera PAR projekta pri Delegaciji Evropske Komisije u BiH;

Implementacioni mehanizmi za šest stubova reforme javne uprave uključujući vertikalnu koordinaciju i koordinaciju sa donatorima sa moderatorom g-dinom Folkertom Milchom, Direktorom Projekta tehničke pomoći PAR procesu u BiH;

Nakon toga uslijedio je naredni tematski dio, nazvan " Mehanizmi implementacije za šest stubova reforme javne uprave", koji je obuhvatio izvještaje odnosno prezentacije pojedinih oblasti reforme javne uprave. U okviru ovoga dijela, službenici iz Ureda koordinatora za reformu javne uprave, uz predsjedavanje g-dina Vranića, održali su kraće prezentacije mjera za implementaciju mehanizama za pojedine oblasti javne uprave. Tako su, pored zajedničkog predstavljanja svih oblasti, održane i prezentacije:

Fond za reformu javne uprave, kao jedan od izvora finansiranja samog procesa reforme, sa g-đicom. Jadrankom Čečar, stručnim saradnikom za finansije, koordinaciju, monitoring i evaluaciju u Uredu koordinatora kao moderatorom;

Upravljanje ljudskim potencijalima: postojeće stanje, ključne oblasti strategije i reformski prioriteti u narednom perodu, sa moderatorom g-dinom Aleksandrom Karišikom, stručnim savjetnikom za oblast upravljanja ljudskim resursima u Uredu koordinatora;

Reforma javne uprave u BiH – oblast upravnog postupka, sa moderatorom g-đom Dragicom Lakić, stručnim savjetnikom za oblast upravnog postupka u Uredu koordinatora za reformu javne uprave.

Drugi dan konferencije bio je posvećen reformi javne uprave Brčko Distriktu BiH, sa uvodnom prezentacijom g-dina Jovičića u kojoj se osvrnuo na trenutno stanje, napredak i rezultate u ovoj oblasti, kao i tok samog procesa reformisanja struktura javne uprave u Distriktu, koji je inače i predstavljao izvjesnu vrstu "pilot-projekta" za razne reformske mjere. Značajan akcenat dat je i angažmanu stranih profesionalnih konsultantskih kuća koje su provele projekte u cilju unapređenja pojedinih oblasti javne uprave i sačinile nacrte mjera koje treba provesti.

Nakon izlaganja g-dina Jovičića, predstavnici dvaju konsultantskih kuća koje su angažovane na projektima unapređenja javne uprave u Distriktu, održali su kraće prezentacije svojih projekata, aktivnosti, postignutih rezultata i budućih ciljeva. Izlaganje je obuhvatilo prezentaciju takozvanog procesnog pristupa u modeliranju cjelokupne organizacione strukture uprave Brčko Distrikta BiH i posebne konsultantske prijedloge organizacionog redizajna u oblasti obrazovnih struktura.

Ovaj novi pristup outsourcinga , odnosno angažovanja spoljnih konsultanata u oblasti tako krupnih koraka i mjera, kao što je predviđeno Strategijom, trebao bi pridonijeti otvaranju novih dimenzija svim institucijama uključenim u ovaj proces u razmišljanju o daljim koracima u oblasti reforme. Takođe bi mogao postaviti temelje za neke nove pristupe u provođenju reformi u raznim oblastima javne uprave.

Sve u svemu, prezentovani metodi outsourcinga i rezultati ostvareni njihovom primjenom, stvorili su zanimljivu pretpostavku za buduće planiranje reformaskih aktivnosti i otvorili mnoga pitanja o djelotvornosti i efikasnosti ovakvog pristupa.Većina prezentacija i izlaganja, tokom oba dana konferencije bila je propraćena sa brojnim pitanjima, diskusijama i komentarima, i rezultirale su određenim kvalitetnim preporukama, savjetima i kritikama u oblasti reforme struktura javne uprave, koje će se svakako uvrstiti u dalje oblikovanje implementacionih mjera i struktura u sklopu reformskog procesa.

Konačni zaključak većine učesnika bio je da je konferencija protekla uspješno, te ispunila svoj osnovni cilj – unapređenje procesa reforme javne uprave u BiH.