Uvažene ekselencije, drage kolege, poštovane dame i gospodo,

Čast mi je u ime Delegacije Europske komisije poželjeti vam dobrodošlicu na ovu veoma vaznu Konferenciju povodom reforme javne uprave. Sretan sam što su vlasti u BiH, nakon dugogodišnjih razgovora o neophodnosti provođenja reforme javne uprave, uspjele da pripreme sveobuhvatnu Strategiju reforme javne uprave i pozvale nas danas da razgovaramo i predano radimo na ispunjenju ciljeva postavljenih u ovom dokumentu.

Usvajanje, kao i konačna provedba Strategije reforme javne uprave, jasan je pokazatelj da je Bosna i Hercegovina sada spremna preuzeti punu odgovornost za modernizaciju i reformu javne uprave.Kao što znate, Reforma javne uprave je suštinski vezana za europske težnje Bosne i Hercegovine. Reforma, a posebno usvajanje i provedba sveobuhvatne Strategije javne uprave, ne samo da je jedan od 5 ključnih prioriteta Europskog partnerstva, nego su dalja poboljšanja u radu javne uprave zapravo srž Europskog partnerstva sa BiH.

Usudio bih se ići i korak dalje. Bez preduzimanja neophodnih mjera na harmonizaciji i jačanju različitih nivoa javne uprave u BiH, kako je navedeno u Strategiji reforme javne uprave, te osiguravanju veće odgovornosti, učinkovitosti i produktivnosti javne uprave u cjelosti, za zemlju će biti gotovo nemoguće da napravi značajniji napredak na putu ka Europi.

Vjerovatno ste svjesni da ne postoji poseban acquis (pravna stečevina) koji se odnosi na javnu upravu, osim dva poglavlja koja propisuju menadžment javnih finansija. Ali, ispuniti neophodne uslove što su adekvatna administrativna sposobnost za harmonizaciju zakona prema acquis-u i njihovo učinkovito provođenje i primjenu u cijeloj zemlji, neće biti moguće bez jake, efikasne, efektivne i sposobne javne uprave.Proces harmonizacije ovih 100.00 stranica zakona, te jednaka provedba na teritoriji cijele zemlje, procesi su koje ne treba potcijeniti, jer će biti jako zahtjevni za javnu upravu vaše zemlje.

Potreba za reformom javne uprave se možda može bolje uočiti pri sagledavanju ranijih iskustava novopridruženih članica EU koje su uspješno obavile proces harmonizacije. Sve ove zemlje uložile su ogrone napore u reformu javne uprave tokom njihovog prolaska kroz period tranzicije.Na poslijetku, sve nove zemlje članice EU su uspjele ispuniti minimum uslova koje nalaže Europski administrativni prostor (mreža javnih uprava 25 zemalja članica EU), a to su: a) striktno razdvajanje politike od javne uprave, b) profesionalna i nepristrasna državna služba sa jasno postavljenim odgovornostima i precizno utvrđenim upravnim postupcima, c) čvrsta menadžmentska kontrola javnih finansija i d) ukupna sposobnost administrativnog i pravosudnog da primjene i provedu gore navedena pravna rješenje

Zadovoljni smo što je Strategije reforme javne uprave za dugoročni cilj postavila ispunjavanje svih uslova za prijem u članstvo Europskog administrativnog prostora.Vjerujemo da je sada, kada su u toku pregovori o SSP i kada Europska komisija u septembru ove godine priprema izvještaj i donosi odluke o tome u kojoj mjeri je postignut napredak u ključnim oblastima reforme koje je postavilo Europsko partnerstvo, zapravo pravo vrijeme da se usvoji i provede Strategija reforme javne uprave.

Dozvolite mi da na kraju svima zaželim uspješnu diskusiju, a nadamo se da ćemo uskoro uživati u plodovima rada na Strategiji reforme javne uprave.