Članovi nadzornih timova za reformu javne uprave Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Vlade Republike Srpske i Distrikta Brčkog Bosne i Hercegovine na radionici održanoj 19. i 20. juna ove godine na Vlašiću nastavili su raditi na usaglašavanju teksta nacrta revidiranog Akcionog plana za provedbu Strateškog okvira za reformu javne uprave do 2027. godine.

“Predloženo je do kraja 2027. godine institucije uprave u BiH digitaliziraju neke od prioritetnih usluga koje javna uprava pruža bh. građanima. Predviđa se i digitalizacija registara tih usluga. Također, traženo je da se formiraju organi uprave koje će se baviti digitalizacijom javne uprave, a tamo gdje oni već postoje da se ojačaju kapaciteti. Ovo je jedna od preporuka organizacije SIGMA, koja pomaže zemljama potencijalim kandidatima i kandidatima za EU da brže reformišu svoje uprave, kao ključni aspekt uspješnosti aktivnosti iz akcionog plana u oblasti digitalizacije. Nedostatak institucionalnog kapaciteteta pokazao se kao značajna prepreka razvoju i održivosti sistema elektronske vlade”, izjavio je Darko Kasap, koordinator za reformu javne uprave u BiH.

Od Bosne i Hercegovine se očekuje, a što je bila i preporuka Specijalne PAR grupe za reformu javne uprave između BiH i EU, da revidira postojeći Akcioni plan i prilagodi rokove za ranije predložene aktivnosti. Evropska komisija počela je raditi na screeningu (analitičkom pregledu i ocjenjivanju usklađenosti zakonodavstva BiH s pravnom tečevinom EU), te Bosna i Hercegovina u oblasti reforme javne uprave, pored strateškog dokumenta, mora imati i kredibilan akcijski plan.

Davor Šolaja, koordinator za reformu javne uprave Vlade Brčko distrikta BiH, Aleksandar Šuvak, koordinator za reformu javne uprave Vlade Republike Srpske, te Željko Škarica, koordinator za reformu javne uprave Vlade Federacije BiH dali su podršku službenicima na izradi prvog teksta revidiranog Akcionog plana.

Ured koordinatora za reformu javne uprave radionicu na Vlašiću organizirao je, u saradnji sa koordinatorima za reformu javne uprave Vlade Republike Srpske, Vlade Federacije i Vlade Brčko distrikta BiH i uz tehničku podršku projekta EU4PAR, koji finansira EU.