Druga sesija među-vladine radne grupe za implementaciju idejnog projektnog prijedloga SIGMA i Ureda koordinatora za reformu javne uprave o jačanju centralnih organa/tijela Vijeća ministara BiH te centralnih organa'tijela Vlade FBiH, Vlade RS i Vlade Brčko distrikta BiH održati će se 13. novembra u Banja Luci. Pomenutim idejnim prijedlogom su u skladu sa mjerama Akcionog plana 1 za reformu javne uprave definirani osnovni pravci jačanja centralnih kapaciteta na svim nivoima.

Vlada RS, Vlada FBiH te Vlada Brčko distrikta BiH već su se pozitivno izjasnili o predloženom modelu jačanja kapaciteta centralnih organa/tijela dok je njegovo razmatranje na nivou Vijeća ministara BiH u toku.

Radnu grupu čine imenovani predstavnici Sekretarijata Vijeća ministara BiH, Sekretarijata Vlade FBiH, Sekretarijata Vlade RS i Kancelarije Koordinatora Vlade Brčko distrikta BiH. Radnom sastanku će prisustvovati i predstavnici Delegacije Europske komisije u Sarajevu, predstavnici SIGMA te Ureda koordinatora za reformu javne uprave u BiH.