Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva pravde, donijela Odluku o usvajanju Zajedničke platforme o principima i načinu implementacije reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini.

Kako je, između ostalog, navedeno u obrazloženju Zajednička platforma predstavlja politički i pravni okvir za suradnju organa uprave svih razina vlasti u procesu reforme javne uprave u BiH, kao i za provođenje Strateškog okvira za reformu javne uprave i pratećih akcionih planova. Ovim dokumentom se utvrđuju principi, način i mehanizmi implementacije reforme javne uprave u BiH, kao i provođenje strateških i akcijskih dokumenata.

Zajednička platforma primjenjuje se u provođenju reformskih mjera koje su utvrđene kao zajedničke i individualne, a ima za cilj osiguranje provedbe reformskih mjera i aktivnosti radi ostvarenja utvrđenih reformskih ciljeva u oblasti javne uprave u BiH i postizanje jednog od 14 prioritetnih uvjeta koje BiH treba ispuniti prije početka pregovora o članstvu u Europskoj uniji.

Principi na kojima je zasnovana Zajednička platforma definiraju osnovne okvire u provođenju reformskih mjera kao politička potpora, partnerski odnos svih razina vlasti i učinkovitost, te značaj očuvanja sustavnog i koherentnog pristupa reformi javne uprave radi ostvarenja zajedničkih principa javne uprave. Istovremeno, stanje javne uprave na različitim razinama vlasti, organizacijsko, pravno i funkcionalno nije balansirano tako da nastavak zajedničkih aktivnosti na provođenju mjera ne treba usporiti bilo koju razinu u daljnim reformskim zahvatima. Stoga je među temeljnim principima uvažen i čimbenik individualnog progresa i neupitno poštivanje ustavnih okvira u sferi javne uprave.

U proces izrade ovog dokumenta, uz Ured koordinatora za reformu javne uprave i predstavnika Kabineta predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH, bili su uključeni koordinatori za reformu javne uprave entiteta i Brčko distrikta BiH, kao i Delegacija Europske unije u BiH, te Tim tehničke pomoći Uredu.