Po prvi put u BiH uspostavljena je nedostajuća infrastruktura za  nesmetano pružanje potpunih transakcionih usluga koje uprava pruža poslovnim subjektima i građanima uz pomoć inovativne informacione i komunikacione tehnologije. Ovo je samo jedan od rezultata projekta „Implementacija zajedničkih servisa za e-usluge“ koji je i zvanično danas okončan.

„Mogućnost da sa vašeg računara ili pametnog telefona realizujete uslugu iz domena javne uprave više nije kuriozitet i naučna fantastika već potreba i nužnost“, istakao je Dragan Ćuzulan, koordinator za reformu javne uprave.

Da je infrastruktura u funkciji provjereno je i na pilot uslugama koje pojedine institucije na nivou BiH, Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH pružaju.

„Tako će u Brčko distriktu BiH biti moguće kompletan proces prijave i okončanja konkursa za institucije Brčko distrikta BiH realizovati elektronski. Na nivou Vijeća ministara, poslovni subjekat će biti u mogućnosti podnijeti elektronski zahtjev za usluge iz domena mjeriteljstva, izvršiti plaćanje potrebnih taksi elektronskim putem i zaprimiti potrebna rješenja i zvanične dokumente na adresu. U FBiH i RS su realizovane pilot usluge iz nadležnosti  geodetskih uprava i registra nepokrenosti, pa je tako nakon prijave u sistem i podnošenja zahtjeva moguće izvršiti elektronsko plaćanje taksi, dobiti dokumente o uvjerenju o imovini, kopiju katastarskog plana i slično“, rekao je državni koordinator.

Ovo je sve moguće uz pomoć sistema koji je razvijen ovim projektom na centralnim tačkama kontakta smještenim u generalnim sekretarijatima vlada, te integracijom sa bazama i sistemima pilot institucija u kojima se nalaze podaci. Projektom su izrađeni i portali koji se odnose na životne događaje i stanja građana i poslovnih subjekata za upravni nivo FBiH i BD BiH gdje bi se zajedno sa portalima za nivo VM BiH i RS zaokružila platforma za nuđenje eservisa krajnjim korisnicima, sa jedinstvenih lokacija ovih upravnih nivoa a u skladu sa njihovim nadležnostima.

„Implementacija zajedničkih servisa za e-usluge“ je po broju korisnika najkompleksniji projekat e-usluga kojim King ICT zajedno sa konzorcijskim partnerima Lanacom i Lirexom nastavlja aktivno učešće u digitalnoj transformaciji bh. društva“, rekao je Adis Pobrić, direktor KING ICT d.o.o.

On je dodao da će pilot usluge i servisi omogućiti privrednim subjektima da na brži i jednostavniji način dođu do potrebnih informacija, a javnoj upravi transparentniji način rada te je pozvao institucije na svim nivoima da se priključe i koriste servise iz ovog projekta, a nadležna ministarstva i vlade da u budućnosti osiguraju uslove za nadogradnju i održavanje sistema.

Za implementaciju samog sistema utrošeno je 1.129.000 KM te 456.041 KM za nabavku i isporuku opreme. Novac je obezbijeđen iz Fonda za reformu javne uprave.  Uskoro se očekuju i prvi efekti ovog sistema kroz korištenje pilot usluga razvijenih za institucije dok će puni efekti biti vidljivi u budućnosti sa masovnijim korištenjem.