Ured koordinatora za reformu javne uprave, u saradnji sa implementatorom projekta Kronauer Consulting, predstavio je danas projekat  “Obuka službenika za informisanje/odnose s javnošću – faza II”.

Tom prilikom predstavljeni su projektni ciljevi i aktivnosti, najavljene obuke i održavanje druge tematske konferencije “PR Networking II”. Projekat je zajednički za nivo Vijeća ministara BiH, Vlade Federacije BiH, Vlade Republike Srpske i Vlade Brčko distrikta BiH, a finansira se sredstvima Fonda za reformu javne uprave.

Namjera je da se kroz projekat analizira trenutno stanje kapaciteta službenika na sva četiri upravna nivoa kroz istraživanje kompetencija, znanja, vještina službenika te da se provedu specijalizovane obuke za službenike, sve ono što bi moglo da ima značaj za njihov individualni i profesionalni razvoj – istakao je Dragan Ćuzulan, koordinator za reformu javne uprave.

Ćuzulan je istakao da javna uprava više ne bi trebala biti samo sistem koji pruža usluge i informacije o uslugama, nego bi trebala postati inicijator komunikacije i sakupljač informacija na način da razvija i modificira svoje usluge na osnovi svakodnevne komunikacije s javnošću. Zato je i ulaganje u edukaciju službenika koji se bave odnosima s javnošću od izuzetnog značaja.

“U toku je realizacija aktivnosti definisane u okviru istraživanja kompetencija i vještina službenika za informisanje/odnose s javnošću, te utvrđivanje potreba za obukom iz drugih oblasti značajnih za njihov rad. Nakon prezentacije rezultata istraživanja, organizirat će se obuke i održati druga tematska konferencija “PR Networking II“, dodao je Nermin Podžić, vođa projektnog tima.

“Korisnici projekta će iskoristiti stečena znanja i unaprijediti svoje vještine u svom budućem profesionalnom angažmanu. Ovo je prvi put da je korisnicima projekta, odnosno svim državnim službenicima koji su zaposleni na mjestima službenika za informisanje/odnose s javnošću, pružena prilika da izraze svoje potrebe i na taj način direktno utiču na sadržaj obuka”, zaključio je Boris Pupić, stručni saradnik za odnose sa javnošću, informisanje i izdavaštvo Agencije za rad i zapošljavanje BiH.

Korisnici projekta su i svi zaposleni u institucijama i organima državne službe/uprave na nivou institucija Vijeća ministara BiH, Vlade F BiH, Vlade RS i Vlade Brčko distrikta BiH koji se bave poslovima odnosa s javnošću, a ključne institucije nosioci projektnih aktivnosti su Služba za informisanje Vijeća ministara BiH, Ured Vlade FB iH za odnose s javnošću, Biro za odnose s javnošću Vlade RS i Sektor za informisanje Vlade BD BiH.

Realizacija aktivnosti projekta doprinosi ispunjenju ciljeva iz reformske oblasti Institucionalna komunikacija revidiranog Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave.