Holger Shredder, šef Sektora operacija Delegacije EU u srijedu je posjetio Ured koordinatora za reformu javne uprave gdje je sa koordinatoricom reforme javne uprave u BiH Semihom Borovac razgovarao o dosadašnjih rezultatima ovog procesa.

Državna koordinatorica za reformu javne uprave je prezentirala  rezultate reforme javne uprave, govorila o najvažnijim postignućima u šest reformskih oblasti te izazovima koji su pred Uredom.  

Borovac je istakla da je do sada implementirano 11 projekata iz Fonda za reformu javne uprave, da je jedan projekat u implementaciji, a pet u proceduri, kao i da su razvijene projektne ideje za nova 22 projekta.  Realizovani FRJU projekti zasnovani na ciljevima RAP1, a njihovi rezultati direktno doprinose realizaciji reformskih mjera.

“U oblasti Strateškog planiranja, koordinacije i izrade politika uveli smo nove metode i načine rada, a što do sada nije bio slučaj. Ojačali smo sisteme kreiranja politika, unaprijedili sistem strateškog planiranja, ojačali međuvladine i međuinstitucionalne saradnje i koordinacije vlada i ministarstava, uspostavili kanal komunikacije između sekretara vlada te obučili službenike novim vještinama, znanjima i standardima koji se primjenjuju u okviru evropskog administrativnog prostora“, istakla je državna koordinatorica.

Javne finansije su reformska oblast koja je usko vezana za zahtjeve EU, vezano za proces donošenja budžeta, te za principe, standarde i metode javne interne finansijske kontrole, kazala je Borovac i dodala da je kroz reformu u ovoj oblasti, između ostalog,  usvojena strategija javnih internih finansijskih kontrola, počelo programsko budžetiranje u upravi te da smo uveli informacioni sistem upravljanja budžetom (BMIS) u ministarstva finansija na četiri upravna nivoa

I u oblasti Upravljanja ljudskim potencijalima napredak je ostvaren dijelu obuka i razvoja državne službe kroz donošenje srednjoročnih strategija obuka i razvoja u FBiH i RS. Također, agencije za državnu službu/upravu i Pododjeljenje za ljudske resurse u Brčkom kadrovski  i funkcionalno su osposobljene za poslove u okviru svojih nadležnosti te su zabilježena i poboljšanja u oblasti kadrovskog planiranja, dostupnosti podataka o konkursima, pokretljivosti drž. službenika, discipline i etike. Usvojeni su i novi, odnosno dopunjeni postojeći pravilnici o ocjenjivanju državnih službenika na nivou BiH, FBiH, RS.

U oblasti Upravnih postupaka i upravnih usluga uspostavljeni su registari postupaka (e-registri) u RS i FBiH, a zakonima o upravnim postupcima na nivou BiH, RS i Brčko distrikta BiH omogućena je elektronska komunikacija stranaka i organa.

Koordinatorica je istakla da su reformomom u oblasti Institucionalne komunikacije usvojene su komunikacione strategije VM, odnosno vlada, uvedena je praksa komunikacionog planiranja u institucijama te su ojačani kapaciteti službenika za odnose s javnošću.  Kroz reformu u oblasti E-uprave uspostavljene su centralne jedinice odgovorne za koordiniranje i pomaganje razvoja e-uprave, pripremljen je Okvir interoperabilnosti te provedena analiza bazičnih javnih registara s preporukama. Također,  izrađen je privatni cloud za sve institucije na državnom nivou,  uspostavljen jedinstveni portal Vlade RS, razvijen sistem e-Vlade na nivou Vijeća ministara BiH.  

Shredder je istakao da je reforma javne uprave od izuzetne važnosti , jer i reformske oblasti i rezultati ostvareni u okviru njih direktno obuhvataju i segmente obaveza iz procesaevropskih integracija, te da će fokus Delegacije Evropske unije u narednom periodu biti na poboljšanju upravljanja EU pomoći i planiranja IPA instrumenta. Također je istakao značaj bliskog kontakta i saradnje sa Uredom koordinatora na tom putu, pogotovo u oblasti javne uprave i njene modernizacije.

„Strategija reforme javne uprave u BiH je izuzetno značajna, jer predstavlja strateški okvir i osnovu za čitav ovaj proces, što i jeste ključni preduslov u okviru IPA programiranja“, rekao je Shredder. „Segment reforme javne uprave jedna je od rijetkih oblasti u Bosni i Hercegovini koja posjeduje ovakav strateški okvir, te u tom smislu i zaslužuje veći akcenat i umjeravanje pružanja pomoći Evropske Unije”, istakao je Shredder.

Delegacija Evropske Unije u Bosni i Hercegovini jedan je od osnivača i donatora Fonda za reformu javne uprave, te učestvuje u radu Upravnog odbora ovog Fonda.