Dnevni avaz: Direktorica Direkcije za evropske integracije (DEI) BiH Nevenka Savić u intervjuu za Agenciju ONASA izjavila je kako ova direkcija redovno obavlja povjerene joj aktivnosti, naglašavajući da zastoja u njenom radu nema, unatoč izostanku političkih dogovora o bitnim pitanjima u BiH, što generalno usporava, pa i zaustavlja proces evropskih integracija naše zemlje. Između ostalog, ponovila je da će joj do kraja mandata prioritet biti poboljšanje koordinacije sa državnim institucijama, ali i jačanje vertikalne saradnje sa institucijama na nižim nivoima vlasti u BiH.

Možete li ukazati na najvažnije aktivnosti koje trenutno vodi DEI BiH i koje su to obaveze koje BiH i Direkciju očekuju u narednom periodu?

– DEI nastavlja redovne aktivnosti, u skladu sa nadležnostima i sve su vrlo bitne. Izdvojila bih neke. Naime, Direkcija je pristupila izradi analize ukupnog napretka evropskih integracija u periodu 2005-2009. godina, što je jedan od zaključaka Vijeća ministara BiH nakon razmatranja Informacije o nalazima i preporukama u Izvještaju Evropske komisije (EC) o napretku BiH 2009. Ova će analiza obuhvatiti kumulative ocjene napretka po poglavljima iz izvještaja EC, budžetska sredstva institucija BiH, potrošena sredstva finansijske pomoći Evropske unije (EU), zakonodavnu i prevodilačku aktivnost institucija, te razvoj ljudskih resursa potrebnih za proces evropskih integracija.

Također, s obzirom na to da je DEI generalni koordinator svih aktivnosti TAIEX-a za BiH, a ovaj instrument predstavlja značajnu tehničku pomoć u transpoziciji legislative EU, početkom decembra biće organizovan sastanak o ovoj tematici.

Posebno bitnim smatram naglasiti kako je, s obzirom na skoro stupanje na snagu Lisabonskog ugovora, Sektor za prevođenje u DEI pristupio prevođenju ovog ugovora. Vezano za IPA-u, programiranje za IPA-u 2010. je pri kraju. BiH je predala preliminarnu listu projektnih ideja, a nakon toga i projektnih prijedloga, a 2. decembra se očekuju komentari EC, kako bi tokom tog mjeseca mogla biti izvršena revizija i finalizacija projektnih prijedloga za finansiranje u okviru IPA 2010.

Pri preuzimanju dužnosti direktorice DEI BiH ukazali ste na potrebu jačanja koordinacije između Direkcije i institucija državne izvršne i zakonodavne vlasti. Jeste li zadovoljni trenutnom saradnjom?

– Tokom prvog obraćanja javnosti kazala sam kako će usavršavanje funkcije koordinacije i s obzirom na rad institucija u bh. procesu evropskih integracija i na finansijsku pomoć EU, biti prioritet u mome mandatu. Poboljšanje koordinacije rada institucija podrazumijeva usavršavanje i horizontalne koordinacije, dakle na nivou ministarstava i drugih tijela uprave BiH i institucija BiH i vertikalne, odnosno koordinacije aktivnosti državnih institucija prema entitetskim vladama i Vladi Brčko Distrikta.

Ranije ste upozoravali na nedostatak finansijskih sredstava za prevođenje akata evropske pravne stečevine. Kako će taj problem biti riješen? Da li ste tražili da Direkciji bude doznačen veći iznos sredstava za taj posao u budžetu za narednu godinu ili će BiH za svoje potrebe koristiti prevode od susjednih zemalja, Hrvatske i Srbije, što se pominjalo kao jedna od mogućnosti za rješavanje ovog problema?

– DEI je nadležna za organizaciju, realizaciju i koordinaciju procesa prevođenja 'acquisa', te, u saradnji sa nadležnim institucijama, za pripremu terminoloških rješenja, priručnika za prevođenje, definisanje metodologije… Direkcija, u skladu s budžetskim mogućnostima, prevodi propise koji su prioriteti u provedbi Evropskog partnerstva i SSP-a. Naravno da značajan dio prevođenja propisa iz svoje nadležnosti obavljaju institucije koje imaju kapacitete za ovaj posao.

Evidentno je zaostajanje BiH za susjednim zemljama na evropskom putu, na što upozoravaju i evropski zvaničnici. Kako komentirate trenutnu političku situaciju u BiH i u kojoj mjeri se nemogućnost postizanja političkog dogovora o važnim pitanjima u našoj zemlji odražava na rad DEI BiH?

– U tehničkom i operativnom smislu Direkcija redovno obavlja aktivnosti iz svoje nadležnosti. Spomenula sam sastanak Privremenog odbora između BiH i EC kojem su prethodila tri pripremna sastanka predstavnika BiH. Dakle, nema zastoja u radu DEI. Međutim, zastoji u smislu nepostizanja političkih dogovora o bitnim pitanjima usporavaju, pa i zaustavljaju proces evropskih integracija generalno. Recimo, DEI je, kako sam kazala, obavila tehničke pripreme za podnošenje aplikacije za članstvo, međutim poruka je EC kako predaji aplikacije za članstvo treba prethoditi postizanje političkih dogovora koji će omogućiti zatvaranje OHR-a.

Posljednje informacije iz zvaničnog Brisela govore da bi BiH bezvizni režim mogla dobiti polovinom naredne godine. DEI BiH je u stalnom kontaktu s evropskim institucijama – ima li naznaka da bi ti rokovi mogli biti skraćeni, posebno u svjetlu zalaganja pojedinih zastupnika u Evropskom parlamentu?

– Predstavnici EU više puta su ukazali na to kako je BiH u posljednjih nekoliko mjeseci mnogo učinila u pogledu realizacije uslova iz Mape puta za liberalizaciju viznog režima. Ostalo je još nekoliko uslova koje moramo ispuniti. Prema informacijama koje imamo, BiH je dostavila izvještaj o onome što je urađeno u ovom smislu i o tome će se razgovarati na sastanku stručnjaka BiH i EC početkom decembra. Potom, 7. decembra, uslijediće posjeta prvog monitoring tima koji će izvijestiti EC o situaciji na terenu. Planiraju se nakon toga posjete još dva monitoring tima, a njihovi će izvještaji biti temelj za prijedlog EC. Konačna odluka će, dakle, ovisiti o tome hoćemo li ubrzo ispuniti preostale uslove, ali i o izvještajima monitoring stručnjaka EC.