Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je pojedinačne odluke o dopunama Odluke o usvajanju Strateškog okvira za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini 2018 – 2022 i Odluke o usvajanju Akcionog plana za reformu javne uprave, nakon što je usvojena Informacija Ureda koordinatora za reformu javne uprave o produženju perioda njihovog važenja.

Na ovaj način se period važenja Strateškog okvira za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini 2018 – 2022 produžava do 2027. godine, zajedno s pojedinačnim rokovima koji će biti pomjereni.

Također, do 2027. godine produžava se period važenja Akcionog plana za reformu javne uprave, uključujući i rokove za realizaciju pojedinačnih aktivnosti.

Odluke stupaju na snagu danom donošenja i bit će objavljene u “Službenom glasniku BiH”.

Na ovaj način omogućava se nastavak provođenja planiranih mjera i aktivnosti u oblasti reforme javne uprave, nakon što je Evropska komisija u Izvještaju za Bosnu i Hercegovinu za 2021. godinu prepoznala postizanje određenog napretka koji se odnosi na usvajanje Akcionog plana za reformu javne uprave i istovremeno ukazala na izazove u njegovom provođenju.