Broj projekta:

BA-06-IB-OT-02-TL

CARDS/2006/131-021

Ime projekta: Twinning pomoć Uredu za zakonodavstvo Vijeća Ministara BiH
Kratak opis: – jačanje kapaciteta i definicija uloge Ureda za zakonodavstvo Vijeća Ministara BiH u procesu Evropske integracije,
– Transfer znanja Pravne službe OHR-a BiH strukturama.
1. Komponenta
Institucionalno građenje kapaciteta i revizija funkcija.
2. Komponenta
Napredak vještina u harmonizaciji BiH legislative sa Pravnom stečevinom (acquis).
Oblast projekta: Izrada nacrta zakona, jačanje kapaciteta
Donator: Evropska komisija (EC)
Organizacija, izvođač, partner: Državna Kancelarija Republike Letonije
Ured za zakonodavstvo Vijeća Ministara BiH
Sektor za harmonizaciju pravnog sistema, DEI BiH
Status implementacije: Završeno
Trajanje projekta: 8 mjeseci
15.02.2007.-15.10.2007.
Ukupan budžet (€): 250,000.00
CARDS 2006
Budžet po godinama implementacije: 2006 2007 2008 2009
 

EUR

250,000.00

   
Kontakt osoba za donatora: Za donatora: Ms. Irena Šotra, ECD task manager
Za projekat: Ms. Solveiga Līce, rukovodilac projekta, Trg BiH 1, 71000 Sarajevo, 551-875, +371-29439306, Solveiga.Lice@mk.gov.lv