Broj projekta:  PEU SRE 000361
Ime projekta: EU vještine komuniciranja
Kratak opis:

Svrha: Uspostaviti kadar državnih službenika koji će imati kapacitet i vještine (uključujući lični i profesionalni razvoj) neophodne za prihvatanje međunarodnih standarda i funkcioniranje u međunarodnom kontekstu.

Sažetak: Za vrijeme trajanja projekta 70 ključnih pojedinaca će biti obučeno u vršenju analize auditorijuma i njegovih potreba, vještinama profesionalnog prezentovanja i pisane komunikacije (pisanje izvještaja, prijedloga, govora, itd…). Takođe, grupa od 10 državnih službenika će biti obučena da osigura kaskadne obuke iz EU komunikacijskih vještina (prezentacije i pisanje) lokalno.

Oblast projekta: Upravljanje ljudskim potencijalima
Donator: Ambasada Velike Britanije
Organizacija, izvođač, partner: British Council u saradnji sa Agencijom za državnu službu i Direkcijom za evropske integracije
Status implementacije: Završeno
Trajanje projekta: do 31. marta2009. (18 mjeseci)
Ukupan budžet (€): 106,954.00 (£ 89, 638.00)
Budžet po godinama implementacije: 2006 2007 2008 2009
    £89,638.00
Kontakt osoba za donatora: Ričard Džouns, Ambasada Velike Britanije; Tina Ujevića 8; +387 33 28 22 00; Richard.Jones5@fco.gov.uk