Broj projekta: 01-07-274/08
Ime projekta: Skica razvoja centralnih organa vlada u BiH sa nabavom opreme – implementacija faze I
Kratak opis:

Opći cilj: Osposobiti Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, entitetske vlade i Vladu Brčko Distrikta BiH da izgrade sistem za kreiranje i upravljanje politikama na koherentan i usklađen način, razviju modernu strukturu, kapacitete i procedure upravljanja politikama, i unaprijede međuvladinu saradnju i učinak centralnih vladinih organa.

Svrha projekta: Implementirati zajednički model “Skicu razvoja centralnih organa vlada” koji je zajednički usaglašen i usvojen od strane Vijeća ministara BiH, Vlade Republike Srpske, Vlade Federacije BiH i Vlade Brčko distrikta BiH, a koji je u skladu sa Strategijom reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini i direktno podržava implementaciju Akcionog plana 1 Strategije za reformu javne uprave u BiH. Projekt osigurava uspostavu funkcionalnih mehanizama za koordinaciju između države i entiteta na zakonodavnom i tehničkom nivou.

Kratak opis: Projektom se osigurava koherentan i koordiniran način donošenja politika na državnom, entitetskim i Brčko distrikt BiH nivou, čime će se izbjeći rizik dupliranja poslova, neefikasna potrošnja, dupliranje upravljačkih kapaciteta, nizak nivo usluga, te poteškoće u ostvarivanju strateških ciljeva. Ovaj Projekt je prva faza implementacije “Skice razvoja centralnih organa vlada u BiH”, koja će u suštini obuhvatiti temeljite reforme centralnih organa vlada, a druga faza će podržati konkretnu implementaciju i osigurati održivost reforme.

Oblast projekta: Izrada politika i koordinacijski kapaciteti
Ugovorni organ: Ured koordinatora za reformu javne uprave
Organizacija, izvođač, partner: Grupa ponuđača: „Progeco S.r.L, EDA Banja Luka, Europartner group“
Korisnik projekta:

Direktni korisnici:Generalni sekretarijat Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Generalni sekretarijat Vlade Republike Srpske, Generalni sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Sekretarijat Vlade Brčko distrikt Bosne i Hercegovine.

Indirektni korisnici:Ministarstva na svim upravnim nivoima i druge centralne vladine institucije (Ured za zakonodavstvo VM BiH, Ured za zakonodavstvo Vlade F BiH, Republički sekretarijat za zakonodavstvo Vlade RS, Odsjek za zakonodavne aktivnosti Vlade Brčko distrikt, Federalni zavod za programiranje razvoja, Ured za odnose sa javnošću Vlade Federacije BiH, DEP, DEI, Ured koordinatora, Uredi premijera/predsjedavajućeg).

Geografsko područje koje projekat pokriva/lokacija: Bosna i Hercegovina (uključujući državni, entitetski i Brčko distrikt BiH nivo)
Status implementacije: Završen
Trajanje projekta: 20. juli 2010. – 20. novembar 2012. (Projekat produžen za period od 4 mjeseca)
Ukupan ugovoreni budžet bez PDV (KM):

1.540.965,67 KM

 -Ukupan iznos ugovorenog budžeta bez PDV-a iznosi 1.540.965,67 KM; Projekat se sastoji iz dvije komponente:

  1. Prva komponenta projekta se odnosi na nabavku konsultantskih usluga i ugovoreni budžet bez PDV-a iznosi 1.376.904,31 KM
  2. Druga komponenta projekta se odnosi na nabavku opreme i ugovoreni budžet bez PDV-a iznosi 164.061,35 KM (Ugovor za nabavku potpisan 24.05.2012.)

 

Ugovoreni budžet po godinama implementacije (u KM): 2010 2011 2012 2013
413.071,30 KM 688.452,16 KM

      

439.442,21 KM

 

Kontakt osoba za projekat: Nedžib Delić, stručni savjetnik za oblast Strateško planiranje, koordinacija i izrada politika, Vrazova 9, Sarajevo, tel. 033-565-778, fax: 033-565-761, e-mail: nedzib.delic@parco.gov.ba